Försvarsmakten missar personalfrågan – igen

Publicerad: 2019-05-03

Försvarsmakten lämnade i dag, den 28 februari, över sitt budgetunderlag för kommande år till regeringen. Officersförbundet kan inte annat än beklaga att myndigheten trots budgetökningar – återigen – blundar för det faktum att även personal kostar pengar. Utan rejäla satsningar på den militära personalens löner kommer målsättningen att stärka försvaret och den operativa effekten de kommande åren att bli mycket svår att uppnå.

– Officersförbundets uttalande kring Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2020

Försvarsmaktens budgetunderlag är myndighetens sätt att tala om för våra politiker hur mycket pengar de kommer att behöva nästa år och vad de tänker göra med dem. På många punkter i det nu överlämnade budgetunderlaget inför 2020 är vi eniga med Försvarsmakten om behov och utmaningar för försvaret. Men, vi kommer aldrig att vara eniga med vår arbetsgivare så länge man blundar för att avgörande satsningar på det man annars benämner ”sin viktigaste resurs” – personalen – faktiskt kostar pengar.

När Försvarsmakten inte förmår att tydligt tala om för våra politiker att pengar behövs även för att säkra personalförsörjningen, hur ska vi då kunna förvänta oss politiska beslut som garanterar de medel som behövs?

Försvarsmakten bekräftar visserligen i sitt budgetunderlag att det finns stora utmaningar avseende personalförsörjningen. Men den enda reella lösning som redovisas i budgetunderlaget är en utökning av grundutbildningen av värnpliktiga, för att på så vis öka rekryteringsbasen till officersyrket. Samtidigt skriver myndigheten att ” Försvarsmakten bedömer dock att detta inte är tillräckligt och att det finns fortsatta behov av åtgärder för att rekrytera och behålla personal”.
Vilka dessa åtgärder är och vad de kommer att kosta berörs dock inte.

Försvarsmakten måste inse att satsningar på personalen inte är gratis. Menar man allvar med att vilja rekrytera och behålla personal så måste attraktionskraften i de militära yrkena upp. Lönen är inte den enda frågan när det handlar om att lösa personalkrisen, men den är definitivt en av de viktigaste. Officersförbundet menar i likhet med föregående år att myndigheten måste tillföras ytterligare minst 325 miljoner kronor årligen (motsvarande runt 0,5 procent av den totala försvarsbudgeten för 2019) för att börja hantera de justeringar av lönestrukturen för den militära personalen som en långsiktigt tryggad personalförsörjning kräver.

Sveriges försvar består nämligen i första hand av människor. Personer som förväntas offra mycket – i yttersta fall sina liv – i försvaret av vårt land. För vilka är det som i slutändan ska utbilda de tusentals värnpliktiga som nu rycker in till en redan till bristningsgränsen slimmad organisation? Vilka är det som ska hantera den moderniserade och nyanskaffade materiel Försvarsmakten nu kan realisera i samband med budgettillskotten? 325 miljoner kronor behövs för att göra de allra nödvändigaste justeringarna av löneläget, så att fler ska välja – och stanna kvar i – Försvarsmakten. Hittills har den investeringen uteblivit, men vi fortsätter kämpa.

För utan människor, inget försvar.