Försvarsmakten backar om flygförarlöner

Publicerad: 2018-12-21

Efter att Officersförbundet påtalat orimligheten i att Försvarsmakten beslutat om att sänka ingångslönen för ett antal nyutexaminerade flygförare med 5 000 kronor, ändrar nu arbetsgivaren sitt beslut.

Som Officersförbundet i går kunde berätta fattade Försvarsmakten nyligen beslut om nya ingångslöner för de piloter som inte längre omfattas av övergångsbestämmelser från det tidigare gällande löneavtalet för flygförare (ALFF). Beslutet innebar att dessa piloters ingångslöner sattes till 33 000 kronor istället för de 38 000 kronor som gällt som ingångslön sedan millennieskiftet.

Efter dialog med Officersförbundet ändrar nu Försvarsmakten sitt beslut och lägger samtliga de nyexaminerade flygförare som inplacerades häromdagen på en ingångslön om 38 000 kronor.

– Vi ser det naturligtvis som mycket positivt att Försvarsmakten valt att lyssna på vår kritik och ändrar ett högst olyckligt beslut. Samtidigt ska det understrykas att beslutet endast gäller denna årskull. Hur Försvarsmakten kommer att resonera avseende ingångslön för framtida flygförare vet vi inte i dag. Vi ser fram emot att i samtal och förhandling med arbetsgivaren komma fram till inplaceringar på konkurrenskraftiga nivåer, säger Fredrik Norén, ombudsman på Officersförbundet.

Då Försvarsmakten själva i sitt budgetunderlag 2019 pekar på att antalet piloter inom Försvarsmakten riskerar att minska med upp till en tredjedel inom en tioårsperiod, bland annat till följd av pensionsavgångar och otillräcklig rekrytering och utbildning, anser Officersförbundet att framtida sänkningar av ingångslön för piloter skulle vara en mycket olycklig signal.

– Försvarsmaktens personalförsörjning är oerhört ansträngd redan i dag och situationen kommer med största sannolikhet att förvärras. Lönestrukturen inom hela försvaret måste ändras och det är höjningar, inte sänkningar av löner som kommer öka attraktionskraften och få personal att stanna kvar. Det gäller alltifrån höjning av de alltför låga ingångslönerna för våra GSS-medlemmar till följdjusteringar upp till rimliga och konkurrenskraftiga nivåer för all militär personal. Att tillskjuta de 325 miljoner kronor vi begärt för riktade lönesatsningar skulle var en bra start, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör.