Se över din jourregistrering

Publicerad: 2018-11-14

Se över din jourregistrering

På grund av uppsättningen i Prio kommer ett flertal medlemmar att behöva ändra sin tidrapportering för att få rätt ersättning vid jourtjänstgöring. Följande information har gått ut från Försvarsmakten till berörda medlemmar. Vi uppmanar alla som kan vara berörda att ta del av informationen, då detta sätt att registrera jour i Prio gäller tillsvidare.

När du fullgör jour mellan tidpunkten för ordinarie arbetstidens slut en arbetsdag och arbetstidens början påföljande arbetsdag har du rätt till jourtillägg för minst 13 timmar. För att regeln ska vara tillämplig ska jourpasset med andra ord passera ett dygnsskifte och ligga mellan två arbetspass.

Sedan 1 januari 2018 är Prio uppsatt så att jour behöver tidrapporteras mellan två kalenderdygn (över midnatt) för att den förhöjda ersättningen om 13 timmar ska utbetalas.

Parterna har nu i Försvarsmaktens avtalsråd konstaterat att rätten till förhöjd ersättning om 13 timmar kvarstår även i de fall som jouren avbryts för tillfälligt arbete (övertid eller uppkommet FM-dygn).

Anledningen till att du får detta mejl är att du har arbetat övertid och uppkommet FM- dygn över midnatt under året samt haft jour. Du kan av den anledningen fått för lite ersättning.

Åtgärd från dig

Med anledning av detta behöver du se över din tidrapportering för året vid de tillfällen som du fullgjort jour.

Du behöver själv ändra din registrerade arbetstid genom att följa instruktionen för rättning av din tidrapportering enligt bifogat dokument i de fall nedanstående två punkter stämmer överens på dig:

  1. du har varit planerad eller beordrad uppkommet att fullgöra jour mellan två arbetspass över dygnsskiftet, och
  2. under pågående jourtjänstgöring gjort ingripande för att tillfälligt utföra arbete över midnatt.

Du behöver genomföra detta senast den 5 december 2018.
Vid frågor kontakta din närmaste chef eller HR-direkt.

Bild av rättning av jour
Klicka på bilden för större format