Medlemsundersökning 2018

Publicerad: 2018-11-29

Medlemsundersökning 2018 – Så här tycker ni!

60 procent av er som läser det här är nöjda med ert medlemskap och känner förtroende för Officersförbundet. Endast 12 procent är det inte. Detta är några av många insikter som gavs i årets medlemsundersökning.

Vartannat år genomför Officersförbundet en stor medlems-undersökning, där ett slumpvis men representativt antal medlemmar får en möjlighet att ge sin syn på hur förbundet arbetar, vad vi gör bra och vad vi gör mindre bra. Ni medlemmar får även svara på frågor om er syn på arbetsförhållanden och arbetsgivare. Allt för att vi som förbund ska få en bra bild av hur ni som medlemmar tycker och tänker, så att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata era intressen. 

Från resultaten i undersökningen går att läsa ut att de medlemmar som är mindre nöjda anger att man upplever ett bristande stöd i förhandlingar med arbetsgivaren och att kontakten med ens lokalförening inte alltid fungerar som man förväntar sig. Samtidigt anger många, 45 procent, av de som besvarat enkäten att man haft nytta av sitt medlemskap under det senaste året. Då handlar det främst om att man får stöd och rådgivning i löne- och avtalsfrågor.

Hela 8 av 10 medlemmar uppger att de känner stor lojalitet med Försvarsmakten, men betydande kritik finns dock på flera, allvarliga områden. En av fyra medlemmar i undersökningen är kritiska till debattklimatet inom Försvarsmakten, och tre av tio anser att det finns risk att karriären påverkas negativt om man fritt uttrycker åsikter om Försvarsmakten.

När det kommer till löne- och karriärutveckling finns också kritik mot Försvarsmakten. Två av tre uppger att de inte känner en verklig möjlighet att påverka sin lön. En av fyra tycker inte att de kan påverka sin yrkesutveckling.

Kränkningar inom FM – fortfarande stort problem

När uppropet #givaktochbitihop offentliggjordes för snart ett år sedan visade det tydligt att problematiken med kränkningar, diskriminering och trakasserier mot kvinnor inom Försvarsmakten fortfarande är omfattande. Dessvärre bekräftar Officersförbundets medlemsundersökning den mörka bilden. 

Sammanlagt uppger 23 procent av medlemmarna, kvinnor och män, att de utsatts för någon form av kränkning eller nedvärderande kommentar det senaste året, 17 procent anser att de upplevt diskriminering och 1 procent att de blivit sexuellt trakasserade.

När det gäller kvinnliga medlemmar är siffrorna än mer nedslående. 59 procent av kvinnorna har upplevt kränkningar eller nedlåtande kommentarer det senaste året, 53 procent anger att de blivit diskriminerade och 14 procent att de sexuellt trakasserats.

– Dessa siffror är helt och hållet oacceptabla. Ingen anställd inom Försvarsmakten ska behöva uppleva kränkande eller diskriminerande behandling. Detta tyder på ett misslyckande för Försvarsmakten, likaväl som det är ett misslyckande för oss som förbund. Utsätts man för felaktig behandling på sin arbetsplats ska man känna en trygghet i att vända sig till sitt förbund. Uppenbarligen har väldigt många som utsatts inte känt den tryggheten, och det beklagar jag, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Årets undersökning genomfördes i våras och sammanlagt besvarades enkäten av 1 100 medlemmar. En utförligare redogörelse för medlemsundersökningens resultat finns publicerad i senaste numret av Officerstidningen (nr 7/2018)