Lönerevision 2018 närmar sig

Publicerad: 2018-09-05

Lönerevision 2018 närmar sig

Lönerevisionen för 2018 är nu på väg att inledas. Officersförbundet går in i kommande samverkan med tydliga krav på Försvarsmakten. Främst handlar det om att pengar till höjda ingångslöner för officerare måste tillföras, så att revisionsutrymmet för övriga medlemmar inte påverkas.

Arbetet inom det treåriga Rals-avtal som slöts för 2017–2019 kommer under hösten att gå in i ett intensivare skede. Ett tiotal möten mellan förbundet och arbetsgivarsidan är inplanerade den kommande månaden, och parternas avsikt är att bli överens centralt om ekonomin i årets revision under september.

Revisionsutrymmet för i år ligger på runt 2 procent plus ytterligare en pott för så kallade särskilda satsningar.

– Viktigt för Officersförbundet i år blir att tillvarata hela medlemskollektivets behov av följdjusteringar utifrån de nya ingångslönerna på 24 000 kronor för officerare. Vi förutsätter att arbetsgivaren kommer att tillföra pengar för att ta hand om de höjda ingångslönerna, utan att det kommer att påverka revisionsutrymmet för övriga medlemmar, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet. 

325 miljoner extra behövs

För att fullt ut möta Officersförbundets krav på vilka lönenivåer som borde gälla för militär personal kommer det dock att vara en bra bit kvar, även efter årets revision. Officersförbundet menar att Försvarsmakten behöver cirka 325 miljoner kronor extra årligen för lönekostnader specifikt, utöver det budgetunderlag myndigheten lämnat in till regeringen. Detta för att fullt ut göra de relevanta justeringar av den militära personalens löner som krävs för en stabil personalförsörjning. Officersförbundet har varit väldigt tydliga mot regeringen för att de i budgetproposition för år 2019 ska ge Försvarsmakten de ökade anslagen vi kräver.

– Det är beklagligt att Försvarsmakten inte är tydligare mot politiken kring behovet av att få upp våra medlemmars löner till en rimlig nivå. Att då ta pengar från Ralsen till de avtalade höjningarna av ingångslönen skulle inte vara rimligt. Medlemmar med längre yrkeserfarenhet ska inte behöva betala för att Försvarsmakten äntligen insett att ingångslönerna för officerare varit alltför låga under alltför lång tid, säger Lars Fresker, och fortsätter:

– Vi har full förståelse för att det ekonomiska läget inom Försvarsmakten är ansträngt och att det finns stora osäkerheter kring hur framtida tillskott kommer att se ut. Men det handlar om prioriteringar. Menar man allvar med att vi, personalen, är Försvarsmaktens viktigaste resurs, då är kommande lönerevision ett utmärkt tillfälle att visa det.