Bättre utredning av trakasserier

Publicerad: 2018-09-19

En ny utredningsfunktion för trakasserier och kränkningar kan snart inrättas inom Försvarsmakten. I alla fall om förslagen i en nyligen presenterad rapport blir verklighet.

I kölvattnet av uppropet #givaktochbitihop tillsattes en utredning inom Försvarsmakten som närmare skulle granska hur man inom myndigheten arbetar mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. Utredningen skulle även komma med förslag på hur Försvarsmakten kan utveckla och förbättra detta arbete. Nyligen presenterades utredningen slutrapport, och vi kan konstatera att förbundets förslag till åtgärder i mångt och mycket hörsammats.

Rapporten kommer med en rad förslag. Det kanske viktigaste handlar om att inrätta ett centralt utredningsstöd inom Försvarsmakten. Denna utredningsfunktion skulle då fungera som ett oberoende och opartiskt stöd vid utredningar av anmälningar om diskriminering och trakasserier. Utredningsfunktionen skulle organiseras under HRC och bestå av bland annat beteendevetare, organisationspsykolog och kompetens inom rådande lagstiftning och utredningsmetodik.

– Den partsgemensamma arbetsgrupp som tillkom med anledning av #givaktochbitihop har blivit överens om Försvarsmaktens rapport och vi i arbetsgruppen är också överens om att denna utredningsfunktion bör tillsättas snarast. Nu hoppas vi att arbetsgivaren också skyndsamt fattar beslut i enlighet med rapportens förslag så att detta kan bli verklighet, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet.

Du kan läsa rapporten här