Förändring i arbetstidsavtalet för vissa verksamheter

Publicerad: 2018-08-28

Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer har i dag kommit överens med Försvarsmakten om anpassningar i arbetstidsavtalet som rör vissa specifika verksamheter, däribland IBSS, räddningstjänst samt luft- och sjöövervakning.

Främst handlar de nya skrivelserna om att det inom dessa specifika uttalade verksamheter blir möjligt att planera med koncentrerade arbetstidspass på ett för verksamheten och individerna mer optimerat sätt.

Generellt är parterna nöjda med det nya arbetstidsavtal som började gälla 2018-01-01. Men det stod ganska snart klart att det inom vissa begränsade verksamheter skulle komma att få oacceptabla konsekvenser för såväl möjligheten att bedriva verksamheten samt för den enskilde individen.

– Officersförbundets grundsyn är att arbetstidsavtalet är bra och ska följas, och de problem som uppstått i botten handlar om att arbetsgivaren inte i tillräcklig utsträckning planerat och bemannat verksamheten på ett adekvat sätt. Men vi måste också vara pragmatiska och söka lösningar när vi ser att våra avtal för enskilda individer och verksamheter får svårlösliga konsekvenser här och nu. Med de förändringar vi nu kommit överens om med arbetsgivaren tror vi att vi uppnått en sådan lösning, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef vid Officersförbundet.

Parterna har nu alltså lyssnat på och tagit till sig av de framförda synpunkterna från dessa verksamheter och har nu landat i en ny förhandlingslösning. Denna lösning möjliggör att arbetet kan planeras i längre koncentrerade arbetspass, i princip som enligt det gamla avtalet och medger därmed undantag från reglerna om rast, dygns- och veckovila. De nya regleringarna kommer att återfinnas i avtalets punkt 3.7.4.

För att kunna fastställa listor redan från den 1 juli har parterna kommit överens om att arbetsgivaren vid behov har möjlighet att presentera förslag på ny lista fram till 20 dagar innan listan träder i kraft, i stället för som i normalfallet 30 dagar. Detta för att berörda verksamheter ska kunna anamma förändringen i avtalet så snabbt som möjligt, och gäller endast detta första tillfälle.

Parterna – Försvarsmakten, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Saco-S och SEKO – är överens om att de nya regleringarna i avtalet gäller från och med 2018-07-01.