Förbättringar i omställningsavtalet

Publicerad: 2018-07-05

Förbättringar i omställningsavtalet

I officersinfo nummer 8 informerade vi om att omställningsavtalet kan tillämpas vid omstruktureringen av Försvarsmakten. I veckan kom vi överens med Arbetsgivarverket om att förbättra omställningsavtalet vid omlokalisering av verksamheten.

Förbättringarna omfattar tre olika insatser. Dels införs en möjlighet till en tidig informationsinsats från Trygghetsstiftelsen kring deras verksamhet till alla berörda efter ett regeringsbeslut om omlokalisering.

Vidare införs en möjlighet för arbetstagare som är arbetsskyldig på den nya orten att erhålla coachande samtal från Trygghetsstiftelsen som stöd för att arbetstagen ska kunna fatta ett eget beslut kring sin fortsatta anställning.

Dessutom har vi också gjort det möjligt för en arbetstagare att under vissa förutsättningar erhålla stöd inom ramen för Trygghetsstiftelsens individuella åtgärder utan att arbetstagaren behövt säga upp sig från sin anställning i syfte att stödja arbetslinjen.

Nedanstående avtalstext har tillförts 4 kap i omställningsavtalet med giltighet från och med den 1 juli 2018.

1 b § Regeringsbeslut om omlokalisering

När regeringen fattat beslut om att omlokalisera en hel verksamhet inom en myndighet eller en hel myndighet från dess nuvarande läge till en annan ort som ligger utanför normalt pendlingsavstånd gäller utöver vad som framgår av 1 § följande.

 1. Arbetsgivaren har möjlighet att efter dialog med lokala fackliga organisationerna kring regeringens omlokaliseringsbeslut bjuda in Trygghetsstiftelsen för en allmän information rörande deras verksamhet på en övergripande nivå. Denna insats kan ges till alla berörda oavsett hur arbetsskyldigheten är reglerad i det enskilda fallet.
 2. Arbetstagarens som är arbetsskyldig på den nya orten har möjlighet att via Trygghetsstiftelsen erhålla 1-3 coachande samtal i syfte att kunna fatta ett eget beslut kring sin fortsatta anställning [1]. Samtalen påbörjas i god tid, normalt senast 8 månader, innan arbetstagaren blir arbetsskyldig på den nya orten. I samband med dessa samtal kan inga individuella åtgärder utgå.
 3. En arbetstagare kan under vissa förutsättningar erhålla ett tidigt stöd inom ramen för Trygghetsstiftelsens individuella åtgärder utan att medarbetaren har sagt upp sig från sin anställning allt i syfte att stödja arbetslinjen. Detta under förutsättning att:

  Arbetstagaren meddelat att den inte har för avsikt att följa med till den nya orten.

  Arbetsgivaren, efter samtal med arbetstagaren, konstaterar att ett behov av tidiga individuella åtgärder föreligger för att stärka arbetstagarens anställningsbarhet.

  Trygghetsstiftelsens synpunkter kan inhämtas om det föreligger olika uppfattningar rörande behovet av tidiga åtgärder

  Omfattningen av de individuella åtgärderna planeras utifrån både verksamhetens och arbetstagarens behov.

  Individuella åtgärder kan påbörjas tidigast 6 månader innan omlokaliseringen efter det att arbetsgivaren har anmält arbetstagaren till Trygghetsstiftelsen.

Läs vårt nyhetsbrev om förbättringar i omställningsavtalet här