Förtydligande av uppgifter i Officerstidningens ledare nr 1/18

Publicerad: 2018-02-15

I senaste numret av Officerstidningen beskriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker den ohållbara personalsituationen inom Försvarsmakten. De siffror som anges i artikeln har ifrågasatts och ett förtydligande är på sin plats.

I ledaren står följande: ”Mer än var fjärde ny yrkesofficer har lämnat sin anställning inom fyra år efter examen, detta utifrån årskullar som under många år aldrig har varit lika stora som behovet kräver”.

De angivna siffrorna härrör från Försvarsmaktens egna uppgifter, närmare bestämt presentationen ”Personaldirektörens månadsrapport för 2015 (kvR3)”. I rapporten anges andelen med en anställning inom Försvarsmakten för de som tagit examen vid officersprogrammet mellan åren 2010 och 2015. Andelen anställda i den gruppen uppges till 73 procent.

Texten i ledaren åsyftar således andelen examinerade vid Officersprogrammet, något som inte tydligt framgick av texten. Begreppet ”yrkesofficer” som används i artikeln omfattar naturligtvis även specialistofficerare, vilket ytterligare förklarar den begreppsförvirring som uppstått.

Officersförbundet beklagar den felaktiga formuleringen i texten. Är det så att avgångarna i senare kullar från Officersprogrammet drastiskt minskat är det i så fall något som Officersförbundet ser som mycket glädjande, och vi uppmuntrar en redovisning och analys av detta, en analys vi gärna samverkar om med Försvarsmakten.

Vidare har meningen ”Till och med år 2025 kommer runt 25 procent av yrkesofficerarna att gå i pension”, kritiserats. Enligt Försvarsmakten handlar det om cirka 24 procent av yrkesofficerarna som uppnår pensionsålder fram till år 2025, därmed inte sagt att samtliga också kommer att gå i pension direkt vid uppnådd pensionsålder.

Sammanfattningsvis, statistik ska beskriva objektiva fakta, inte vridas och vändas utifrån egna syften. Har formuleringar i Officersförbundets texter varit felaktiga eller missvisande är det något vi naturligtvis djupt beklagar.

Men grundfrågan kvarstår – Försvarsmaktens utmaningar avseende att rekrytera och behålla personal, samt hanteringen av kommande pensionsavgångar är mycket stora. Utan massivt fokus på personalfrågan kommer Försvarsmakten inte lyckas med sitt uppdrag, och de som drabbas hårdast av en sådan utveckling är vi, Officersförbundets medlemmar.

Läs ledaren och senaste numret av Officerstidningen här