Ordförandes uttalande med anledning av Försvarsmaktsledningens agerande gentemot generalmajor Anders Brännström

Publicerad: 2018-01-30

Ordförandes uttalande med anledning av Försvarsmakts-ledningens agerande gentemot generalmajor Anders Brännström

De senaste dagarna har en debatt blossat upp kring huruvida man som anställd i Försvarsmakten fritt kan framföra åsikter och fakta utan att detta ska resultera i repressalier från chefer och ledning.

Debatten inleddes i och med att ÖB meddelade generalmajor Anders Brännström att han på grund av bristande förtroende inte skulle få tillträda befattningen som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning.

Som ordförande för Officersförbundet vill jag uttrycka min djupa oro för försvarsmaktsledningens agerande i denna fråga och vilka signaler man i och med detta sänder till sina anställda, våra medlemmar.

Ska vi kunna föra en ärlig och konstruktiv diskussion kring förutsättningarna för Försvarsmakten och svensk försvarsförmåga får det inte ens finnas en misstanke om att man som anställd inom Försvarsmakten inte ska kunna framföra åsikter som inte ligger i linje med den högsta försvarsmaktsledningens, utan att riskera sin karriär.

Så här skriver Försvarsmakten själva: ”Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige och den svenska demokratin. I detta inkluderas också allas rätt att uttrycka sig fritt. Vi står fast vid och värnar om att även anställda inom Försvarsmakten ska kunna uttrycka sin fria mening förutsatt att den inte strider mot Försvarsmaktens värdegrund”.

Såvitt jag kan avgöra finns inget i det generalmajor Anders Brännström uttalat i offentligheten som bryter vare sig mot Försvarsmaktens värdegrund eller mot den lojalitet en arbetsgivare har rätt att kräva. Det här riskerar naturligtvis att få effekter för öppenheten i Försvarsmakten, och gäller i förlängningen hela officerskårens rättigheter i ett demokratiskt och rättssäkert Sverige.

Anders Brännström får nu Officersförbundets fulla stöd för att hans rättigheter som arbetstagare ska tillgodoses. Vi har sedan i fredags kväll ett pågående arbete med att samla in information för att utreda vilka arbetsrättsliga fel som eventuellt har begåtts. Detta görs av våra ombudsmän och förbundets jurist. De för också kontinuerlig dialog med Anders Brännström.

Det finns i dagsläget inte någonting som tyder på annat än att det var just viljan att föra ett ärligt samtal kring vår reella försvarsförmåga som låg till grund för att en medarbetare och medlem av Officersförbundet inte längre åtnjuter den högsta chefens fulla förtroende. Möjligheten för Officersförbundets medlemmar att föra samtal och bidra med sin unika kompetens i den så viktiga debatten om det svenska försvaret får inte inskränkas!

Lars Fresker
Förbundsordförande, Officersförbundet

 

Kontaktinformation:

Lars Fresker
Förbundsordförande, Officersförbundet
Telefon: 070-628 25 81

Fredrik Hultgren
K
ommunikationschef, Officersförbundet
Telefon: 076-525 40 85