Officersförbundets uttalande med anledning av uppropet #givaktochbitihop

Publicerad: 2017-11-30

Officersförbundets uttalande med anledning av uppropet #givaktochbitihop

Många av de vittnesmål som framkommer i uppropet #givaktochbitihop vittnar om ett fullständigt förkastligt beteende och en oacceptabel tystnadskultur. Att detta kunnat inträffa över huvud taget inom Försvarsmakten innebär ett stort misslyckande för det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som genomförts inom myndigheten.

Officersförbundets inställning är att alla former av kränkande behandling är oacceptabla. Uppropet #givaktochbitihop visar på ett skrämmande högt mörkertal vad gäller sexuella kränkningar och trakasserier inom Försvarsmakten. Förbundet vill därför tydligt markera att vi fullt ut stödjer alla dessa kvinnors modiga initiativ. Vår förhoppning är att uppropet kan bidra till att bördan nu förskjuts från offer till förövare och att det i sin tur kan leda till att tystnaden och toleransen för det oacceptabla kan vara på väg att brytas.

Det huvudsakliga ansvaret för att hantera frågor om kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen ligger dock hos arbetsgivaren, Försvarsmakten. Officersförbundet uppmanar därför de medlemmar som upplever att de utsatts för kränkande behandling att berätta detta för sin chef, Officersförbundet, skyddsombud eller annan som man har förtroende för och som kan hjälpa till att anmäla. Vi kräver även att de händelser som kommer chefer och arbetsgivarrepresentanter till känna också tas på allvar och utreds grundligt.

Vi vill vara ett förbund vars medlemmar kan känna att vi ställer upp och finns där när svåra händelser inträffar på arbetsplatsen. När incidenter rörande sexuella kränkningar kommit till Officersförbundets kännedom har vi alltid agerat kraftfullt. Men att så förhållandevis få fall faktiskt nått oss ser vi som ett misslyckande.

Som medlem i Officersförbundet ska man känna sig trygg i att kunna vända sig till sitt förbund, att tas på allvar och få det stöd man har rätt till – stöd från såväl förtroendevalda på den lokala officersföreningen som från förbundet centralt. Vi ska finnas där för de som utsätts, och här måste vi bli bättre.

Det är enskilda individer som kränker, och för dessa individer ska ett sådant beteende innebära konsekvenser – arbetsrättsliga eller i förekommande fall straffrättsliga. Men någonstans har vi alla inom Försvarsmakten ett gemensamt ansvar att uppmärksamma missförhållanden. Det kan handla om alltifrån att markera när någon fäller en olämplig kommentar, till att faktiskt hjälpa en kollega att anmäla övergrepp som kommer till ens kännedom.

Officersförbundet kommer nu att intensifiera arbetet ute på förbanden för att försäkra oss om att varje förbandschef tillser att det finns trygga kanaler att rapportera i om man själv eller en kollega kränks. Uppropet visar tydligt på betydelsen av ett fungerande ledarskap. Endast med ett gott ledarskap kan man forma en miljö där det går att lyfta upp missförhållanden och där oönskade kulturer upptäcks och åtgärdas. Här måste Försvarsmakten bli bättre.

Förbundets ordförande Lars Fresker kommer även att begära ett möte med representanter för Försvarsmaktens högsta ledning för att omgående ta upp diskussionen kring hur arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna tillsammans kan arbeta vidare med denna så ytterst viktiga fråga.

Vare sig vi eller Försvarsmakten startar dock från ruta ett i detta arbete, mycket har redan gjorts. Värdegrundsprojekt, Gender Coach-program, vårt Respekt-arbete och våra utbildningar av förtroendevalda för att nämna en del. Men det är nu uppenbart att detta arbete både måste intensifieras och följas upp betydligt bättre. #givaktochbitihop visar med smärtsam tydlighet att mycket arbete återstår.

Lars Fresker
Förbundsordförande, Officersförbundet

Behöver du råd och stöd angående sexuella trakasserier kan du läsa mer här