Övergångslösning om insatsverksamhet undertecknad

Publicerad: 2017-06-30

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit fram till en lösning på frågan om hur insatsverksamhet ska hanteras innan nya arbetstidsavtalet träder i kraft. Avtalet gäller verksamhet från första augusti.

Avtalet innebär att stöd till civila samhället som genomförs utanför normal arbetstid räknas som övertid (nödfallsövertid) och ska ersättas som det. För övrig verksamhet som Försvarsmakten klassar som insatsverksamhet ska första dygnet ersättas i enlighet med nuvarande nivå. (0,0099xI-lön+264 kronor (samt i förekommande fall logitillägg, förrättningstillägg och traktamente). Från och med andra dygnet tillämpas en ny modell. Den innebär att per påbörjat dygn ”insatsdygnstillägg” ges 988 kronor i ersättning plus fyra timmars kompensationsledighet.

– Då vi och Försvarsmakten inte kunnat lösa kärnfrågan kring hur insatsverksamhet ska nyttjas i det nuvarande arbetstidsavtalet är vi istället överens om att ändrade ersättningar är den bästa övergångslösningen, säger Fredrik Noren, ombudsman på Officersförbundets förhandlingssektion.

Bättre ersättning prioriterat
Det är inte praktiskt möjligt att införa det nya avtalet i höst, vilket Officersförbundet önskade. Sannolikt kommer det vara mycket insatsverksamhet i höst varför vi har prioriterat att få till en lösning som ger bättre ersättning för medlemmarna, även om det innebär att förbundet inte fått gehör för hela sin syn.

– För de som genomför många dygn med verksamhet som Försvarsmakten klassar som insatsverksamhet ger detta en betydligt schysstare och rimligare ersättningsnivå, jämfört med tidigare, säger Fredrik Noren.

Giltigt året ut
Om uppkommen insatsverksamhet inträffar när individen inte är arbetstidsplanerad enligt tidigare fastställd lista ges åtta timmar i kompensationsledighet. Avbryts ett dygn med insatsverksamhet ska hela dygnet anses fullgjort. Om arbetsgivaren, senare än vad reglerna för omplanering medger (normalt 14 dagar), beordrar insatsverksamhet på tid där arbetstagaren varit planerad att genomföra övningsdygn, ändras inte listan utan arbetstagaren genomför verksamheten som övningsdygn.

Kontakta din förening
För verksamhet fram till och med sista juli kvarstår skiljaktigheten mellan Försvarsmakten och Officersförbundet. Om du genomför verksamhet där ersättning ges i enlighet med nuvarande avtals paragraf för insatsverksamhet, kontakta din Officersförening för kontroll av om tillämpningen är korrekt eller bryter mot arbetstidsavtalets intention. Detta avtal är giltigt till och med sista december 2017. Därefter kommer det nya arbetstidsavtalet att träda i kraft.

Avtalet (rent avtalstekniskt är det ett förhandlingsprotokoll) finns även på här, under avsittet FAS, kapitel 4.