Officersförbundet om att värnplikten återinförs

Publicerad: 2017-05-08

Återinförd värnplikt kommer inte ensam att lösa personalförsörjningen

Officersförbundet välkomnar regeringens beslut om en återinförd värnplikt. Men plikten kommer inte att ensam lösa problemen med personalförsörjning. Löner och villkor för den militära personalen måste förbättras.

Torsdagen den 2 mars beslutade regeringen att värnplikten återaktiveras, efter att ha varit vilande sedan 2010. Anledningen är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats och att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt med personal på enbart frivillig väg.

Välkomnar beslutet om återinförd värnplikt
Officersförbundet välkomnar beslutet och i vårt remissvar på betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret accepterar vi i huvudsak utredningens bedömningar och förslag eftersom det behövs för Sveriges försvarsberedskap. 

Men förbundet vill, i likhet med personalförsörjningsutredningen, poängtera att personalförsörjningen av det militära försvaret även fortsättningsvis ska bygga på frivillighet så långt Försvarsmaktens rekryteringskraft medger. Plikten får således inte förta frivilligheten. I det perspektivet är det centralt att förmåner och villkor görs så attraktiva att tillräcklig mängd frivilliga söker sig till, tar anställning hos och stannar kvar i Försvarsmakten.

Angeläget med bra förmåner och löner 
Försvarsmakten måste erbjuda sina anställda konkurrenskraftiga löner. Det är helt avgörande för Försvarsmaktens förmåga att lösa sina uppgifter. Utan kompetent och välövad personal skapas ingen operativ effekt.

Höjda lägstalöner för såväl yrkesofficerare som gruppbefäl, soldater och sjömän är exempel på åtgärder som måste vidtas. Att även gruppbefäl, soldater och sjömän erbjuds en tillsvidareanställning istället för längre tidsbegränsade anställningar är ett annat tydligt och långsiktigt hållbart sätt att gå vidare.

Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs
Försvarsmakten har under de senaste åren underskattat vilka kostnader man måste lägga på personalen för att de ska attraheras till Försvarsmakten och stanna kvar i sin anställning. Enkla jämförelser visar att Försvarsmakten lägger en avsevärt mindre del av sitt tillgängliga anslag på sin personal i förhållande till andra jämförbara länder med anställda soldater.

En arbetsgivare som inte behöver anstränga sig är heller inte benägen att följa det svenska systemet på svensk arbetsmarknad. Tänk vad bekvämt det vore för till exempel kommuner och landsting om man kunde plikta in personal till vård, skola och omsorg eller andra fundamentala funktioner inom en stat, om man inte lyckas attrahera arbetskraft med de löner man anser sig beredd att betala.

Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs. Alla, såväl politiker som Försvarsmaktens ledning måste inse att välövade och engagerade medarbetare med rätt kompetens utgör den avgörande skillnaden i varje lands försvar.

Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet, kommenter beslutet att återinföra värnplikten: 
TV4 Nyheterna
SVT Nyheter
Sveriges radio Ekot