Nytt rörlighetsavtal bibehåller pendling och ökar restidsersättning

Publicerad: 2017-05-08

Det nya rörlighetsavtalet bibehåller nuvarande pendlingsförmåner och ökar ersättningen vid restid. Förrättningstillägget slopas dock.

Ett av Försvarsmaktens krav var att förrättningstillägget skulle bort. Officersförbundets krav var att det inte skulle göras några besparingar på personalens villkor. Vi har mötts på mitten, inga besparingar har skett då värdet på tillägget använts för att höja andra ersättningar.

– Om du reser utanför arbetstid ska du enligt det nya avtalet få motsvarande vanlig timlön i ersättning. Den höjningen av restidsersättningens värde kompenserar till del förrättningstillägget, när resor företas utanför arbetstid., säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Restid som genomförs utanför arbetstid räknas dock inte heller i det nya avtalet som arbetad tid. Försvarsmakten och förbundet är överens om att tjänsteresor fortfarande ska planeras i samråd med berörd arbetstagare. Målet är fortfarande att arbetstagaren ska vara borta från sitt tjänsteställe, eller hem, kortast möjliga tid.

– Vid restid utanför arbetstid ges Försvarsmakten möjlighet att få ökad tillgänglighet mot att den anställde får ersättning. Avtalet framhåller fortfarande vikten av att vara lyhörd mot individens behov visavi anhöriga och behovet av vila, säger Susanne Nyberg.

Logitillägg

Vid inrikes och utrikes tjänsteresa är grundregeln att arbetstagaren ska ges enkelrum med egna hygienutrymmen. Om lägre standard erbjuds – och accepteras – ges logitillägg i enlighet med hur tidigare avtal fungerade. Ersättningen är numera höjd till 200 kronor per dygn oavsett hur logiet är utformat, tidigare erhöll du antingen 100 eller 200 kronor.

Myndigheten kan numera också, efter kontakt med Officersföreningen på förbandet – om verksamheten lever upp till vissa krav – anvisa boende, varvid ett logitillägg om 400 kronor per dygn erhålles.

Slutligen kommer det nuvarande tjänstgöringstillägget för sjögående förband (ur tidigare ÖVA-avtalet) att slopas. Ombordmönstrad personal kommer istället att erhålla ett fast sjötillägg om 1900 kronor per månad. För den personal som, under det tidigare avtalet, erhållit tjänstgöringstillägg-sjö, utan att vara ombordmönstrad, kommer I-lönen att höjas med 1900 kronor.

En positiv sak i det nya avtalet, av visst ekonomiskt värde, är att medlemmarna får kostnadskompensation om 1200 kronor vartannat år för inköp av träningsskor, vilket löser en annan fråga som förbundet och arbetsgivaren länge förhandlat kring.

Officersförbundet konstaterar även att fler ersättningar idag baserar sig på I-lön jämfört med tidigare avtal. Det gör att flera av ersättningarna kommer att följa med löneutvecklingen, vilket är synnerligen positivt för medlemmarna.

Fotnot: De två avtalen har förhandlats fram gemensamt av samtliga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten och samtliga ATO skriver under de nya avtalen.