Nya avtal Klara!

Publicerad: 2017-05-08

Nya avtal klara!

Officersförbundet och Försvarsmakten har idag slutit två nya avtal. De nya avtalen kommer bland annat att lösa dagens skiljande uppfattningar kring ”insatsarbetstid” och stöd till samhället. Avtalen kommer att träda i kraft första januari 2018.

– Vi är nöjda med de avtal vi nu undertecknat. Istället för en minskning av avtalsvärdet har vi behållit värdet, pengarna finns kvar. Försvarsmakten har lyssnat på medlemmarnas reaktioner under förra året och kommit oss till mötes i konstruktiva förhandlingar, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Ge och ta

En förhandling är ett givande och tagande och Försvarsmakten har varit väldigt tydliga med sin vilja: att få ökad tillgänglighet för personalen. Officersförbundet har varit lika tydligt med att vi inte accepterar nuvarande tillämpning av arbetstidsreglerna.

En av de stora nyheterna i det nya avtalet är det så kallade ”FM-dygnet”. Det ersätter till stora delar både den tidigare paragrafen rörande insatsverksamhet och det gamla klassiska övningsdygnet.

– Det här avtalet ger Försvarsmakten ökad tillgänglighet och tydligare tillämpning. Medlemmarna får ökad ersättning, samt ersättning timme för timme för den minskade kompensationsledigheten, säger Susanne Nyberg.

Ersättningar vid stöd till samhället har samlats i ett eget avsnitt för att skapa ökad tydlighet. Sker stödet utanför planerad arbetstid blir det nödfallsövertid och övertidsersättning i pengar.

Tjänsteresor

Ett av Försvarsmaktens krav var att förrättningstillägget skulle bort. Officersförbundets krav var att det inte skulle göras några besparingar på personalens villkor. Vi har mötts på mitten, inga besparingar har skett då värdet på tillägget använts för att höja andra ersättningar. Försvarsmakten och förbundet är överens om att tjänsteresor fortfarande ska planeras i samråd med berörd arbetstagare. Målet är fortfarande att arbetstagaren ska vara borta från sitt tjänsteställe, eller hem, kortast möjliga tid.

– Men vid de fall som du reser utanför arbetstid ska du enligt det nya avtalet få motsvarande vanlig timlön i ersättning, säger Susanne Nyberg.

Vid inrikes och utrikes tjänsteresa är grundregeln att arbetstagaren ska ges enkelrum med egna hygienutrymmen. Om lägre standard erbjuds – och accepteras – ges logitillägg i enlighet med hur tidigare avtal fungerade. Myndigheten kan numera också, efter kontakt med Officersföreningen på förbandet – om verksamheten lever upp till vissa krav – anvisa boende, varvid ett högre logitillägg erhålles.

Sjögående förband

Slutligen kommer tjänstgöringstillägget för sjögående förband (ur tidigare ÖVA-avtalet) att utgå. Ombordmönstrad personal kommer istället att erhålla ett fast sjötillägg. För den personal som under det tidigare avtalet erhållit tjänstgöringstillägg-sjö, utan att vara ombordmönstrad, kommer I-lönen att höjas med en fast summa.

Fotnot: De två avtalen har förhandlats fram gemensamt av samtliga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten och samtliga ATO skriver under de nya avtalen.