Ny rapport: Framtidsyrket officer

Publicerad: 2016-11-18

Ny rapport: Liten konkurrens om jobben för nya officerare

Officerare kommer ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad. I dag släpps rapporten ”Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2021”.

I rapporten samlas information från Saco-förbunden om drygt 6 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta när människor ska välja högskoleutbildning. Ett kapitel handlar om Officersyrket. Prognosen för nyexaminerade officerare förväntas vara god om fem år. Detta eftersom försvaret behöver ständig påfyllning av personal för att kompensera fö pensionsavgångar och för persona som går över till den civila arbetsmarknaden. De senaste åren har Försvarsmakten haft svårt att fylla utbildningsplatserna för yrkesofficerare. Prognosen är därför att det kommer vara liten konkurrens om jobben för nya officerare om fem år.

Minskat antal sökande
Samtidigt visar trenden ett minskande antal lämpliga sökande till officersutbildningen. Något som borgar för att för den som har lämpliga fysiska, psykiska och intellektuella förmågor och klarar utbildningen har god chans att skapa en intressant karriär inom Försvarsmakten.

– Detta är inte första rapporten som visar på kommande officersbrist och svårigheter att fylla utbildningarna. Försvarsmakten kan inte stoppa huvudet i sanden utan måste ta tag i frågan om attraktiva anställningsvillkor. Konkurrensen är stor och lön, arbetstid och andra villkor är en faktor som har stor påverkan för intresset att söka till Försvarsmakten, Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet.

Arbetsmarknaden för erfarna officerare bedöms vara i balans om fem år. Antalet officersbefattningar kommer totalt sett minska under de närmaste åren, eftersom tyngdpunkten inom Försvarsmakten förskjuts från officerare till specialistofficerare och soldater.

– Rapporten visar också att det är viktigt att behålla de erfarna officerarna annars blir bristen än större. Förhoppningsvis kommer Försvarsmakten till insikt om problemen med att attrahera och behålla personalen och att förhandlingarna framöver kommer präglas av en vilja att förbättra
villkoren, säger Peter Löfvendahl.

Läs mer om rapporten här.