Nystart i förhandlingarna

Publicerad: 2016-09-30

Nystart i förhandlingarna!

För att möjliggöra ett nytt centralt löneavtal för den statliga sektorn tar Försvarsmakten tillbaka sin uppsägning av två kollektivavtal och Officersförbundet tar tillbaka sitt justerade yrkande i de centrala förhandlingarna.

De centrala förhandlingarna om ett nytt löneavtal för den statliga sektorn är inne i ett slutskede. Både Försvarsmakten och Officersförbundet anser att det är viktigt för hela samhället, inte minst på grund av de samhällsviktiga funktioner som omfattas, att avtalet kan slutföras.

Försvarsmakten sade den 23 september upp två avtal; Rörlighetsavtalet och det så kallade ÖVA-avtalet. Dessa avtal avsågs upphöra att gälla den 31 december 2016.
Inom ramen för de pågående centrala förhandlingarna svarade de fackliga organisationerna inom Försvarsmakten genom OFR S, P, O med ett så kallat justerat yrkande. Yrkandet innebar bland annat att kollektivavtal på lokalnivå (myndighetsnivå) inte i framtiden ska kunna sägas upp ensidigt.

Försvarsmaktens uppsägning och de fackliga organisationernas yrkande har försvårat att en uppgörelse på central nivå kan nås. För att möjliggöra en uppgörelse, och undvika svåröverblickbara konsekvenser för den statliga sektorn tas såväl myndighetens uppsägning som arbetstagarorganisationernas yrkande tillbaka.

– Det är bra att vi nu gemensamt har hittat en väg framåt, och att Försvarsmakten nu tar tillbaka uppsägningen av de två avtalen. Reaktionen från våra medlemmar har av förståeliga skäl varit starka. Vår förhoppning är att myndigheten i de kommande förhandlingarna visar ökad förståelse för de synpunkter som personalen gett uttryck för, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

– Det är nödvändigt att de centrala förhandlingarna kommer i mål. Försvarsmakten och de fackliga organisationerna tar nu ansvar för att det ska vara möjligt. I de lokala förhandlingarna som fortsätter är min förväntan att vi under hösten ska kunna nå de lösningar som behövs för att öka den militära förmågan i rådande omvärldsläge, säger ÖB Micael Bydén.

Parterna har nu enats om ett intensifierat förhandlingsarbete under hösten som syftar till att konstruktivt komma i mål med innehållet i de två avtalen. Avsikten är att dessa förhandlingar ska kunna avslutas innan årets slut. Båda parter har förbundit sig att inte ensidigt säga upp något av de två avtalen innan 28 februari 2017. Ett första förhandlingstillfälle sker den 6 oktober.

Fotnot: Denna text är partsgemensam, del i överenskommelsen mellan Officersförbundet och Försvarsmakten, och publiceras samtidigt av myndigheten och förbundet den 30 september, klockan 09:00.