Medlemsundersökningen 2016

Publicerad: 2016-09-27

Officersförbundet genomförde årets medlemsundersökning under perioden 25 februari – 8 maj. Urvalet bestod av ett slumpmässigt urval om 1 400 medlemmar. 829 medlemmar svarade vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent av bruttourvalet.

Här presenteras resultatet för intresserade. Även frisvaren publiceras, undantaget de som rör avsteg från säkerhetsbestämmelserna. Några av frisvaren har strukits om det varit möjligt att identifiera den svarande utifrån sina synpunkter. När så har skett framgår i respektive frisvarsfil. 

Undersökningen genomfördes av opinionsföretaget Ipsos som också har gjort en deskriptiv och kvantitativ bortfallsanalys för att fastställa resultatens representativitet.

Officersförbundets kommentarer finns i texter i Officerstidningen nr 5 2016.

Dessutom återpublicerar vi här den rapport som förbundet presenterade i Almedalen i år.

Några av slutsatserna sammanfattas nedan.

Slutsatser om synen på yrket och Försvarsmakten

Åtta av tio medlemmar uppfattar fortfarande att deras förband saknar tillgång till materiel, personal och utbildning för att kunna lösa sin del av den väpnade striden och hävdandet av den territoriella integriteten. Svarsnivåerna har i stort varit oförändrade sedan 2010.

Det ligger på samma nivå som under 2014, men lägre än 2012. Bristande framtidstro ligger i topp, därefter kommer oklarheter om omstruktureringen samt lön och anställningsvillkor på delad andraplats. Officerare med hemmavarande barn samt kvinnor överväger i högre grad att lämna myndigheten. För yngre officerare och officerare med lägre lön ligger lön och anställningsvillkor i topp över anledningarna till att lämna.

Det ligger på samma nivå som förra året. Bland GSS ligger lön och anställningsvillkor i topp som anledning till varför man övervägt att sluta.

Officersförbundet bedömer att utfallet beror på nye ÖB:s ”vi ska slåss till sista andetaget”-approach och den ökade nationella övningsverksamheten under 2015. Påverkan av Försvarsmaktens sparkrav på 100 miljoner på personalens villkor och Officersförbundet uttalade kritik mot planerna, har sannolikt inte slagit igenom fullt ut eftersom den debatten tog fart när de flesta av svaren inkommit.

Attityder rörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS), ålder, kön och grad är fortfarande något myndigheten måste jobba med.

Slutsatser om synen på Officersförbundet och medlemskapet

Kännedomen om Officersförbundet är högst bland medlemmar över 50 år och bland officerare. Lägst är kännedomen bland GSS, Armén och de yngsta medlemmarna.

Nöjdheten är högre bland de yngsta medlemmarna och verksamma inom Marinen, medan den äldsta medlemsgruppen och de som tillhör Armén är mindre nöjda. En drivkraftsanalys visar att nöjdheten främst påverkasavförbundets förmåga att driva rätt frågor och tillvarata medlemmarnas intressen.