Läs detta innan du tror på FM:s uttalanden om förhandlingarna

Publicerad: 2016-09-27

Försvarsmakten beskriver nu sin bild av läget via hemsida och personalmöten. Ett antal saker som sägs som vi påstås ha sagt och gjort uppfattar förbundet beskriver verkligheten felaktigt.

– Jag kan inte tro att en statlig myndighet aktivt försöker undergräva förtroendet de anställdas fackföreningar. Vi jobbar ändå för samma mål, nämligen att de anställda ska stanna kvar och att verksamheten ska bli så bra som möjligt, men då risken föreligger att Försvarsmaktens uttalanden misstolkas och undergräver vårt förtroende måste vi ändå vara tydliga med vad vi gjort i förhandlingarna, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet står för sina åtaganden

Så här är det: Officersförbundet är en organisation som står för sina åtaganden. Vi har i kollektivavtal kommit överens med arbetsgivarna på central nivå om att gemensamt arbeta för att stärka de statliga verksamheterna och skapa förutsättningar för goda anställningsvillkor för de anställda och att vi har ett gemensamt ansvar för lönebildningen (samtliga anställningsvillkor).

Vi har samverkat och meddelat att vi är överens med ÖB om FM strategiska inriktning.

Vi har alltså påtagit oss uppgiften att ta ansvar och vara ansvarsfulla för helheten, skattebetalarnas pengar och FM uppdrag. Tyvärr uppfattar vi att företrädare för FM tillskriver oss något annat.

Anställda måste få vara ärliga med sin syn på villkoren

Officersförbundets medlemmar är Försvarsmaktens medarbetare och därmed också sagt sig vara villiga att ta det ansvar som följer med detta. Det hindrar inte att de använder sin rätt att tala om under vilka villkor de vill arbeta och använder sin rätt att försöka övertyga FM om att deras krav är berättigade.

– Inom ramen för vår ansvartagande hållning har vi tydligt framfört förslag till lösningar som gagnar verksamheten, är ansvarsfulla, följer de regler som finns samt upplevs som godtagbara villkor. Vi anser att vi har öppnat alla de dörrar som vi har mandat från medlemmarna, lagstiftning och centrala avtal att öppna, säger Peter Löfvendahl förbundsdirektör.

Det svar vi fått från FM på våra förslag är att avtalen om rörlighet och övningsverksamhet sägs upp. En åtgärd som bryter mot god sed på arbetsmarknaden eftersom förhandlingar fortfarande pågick. På frågan om vad som ska gälla istället blir svaret: Villkorsavtalet.

– Vi har hittills valt att inte föra våra olika meningar vidare till utomstående, till exempel arbetsgivarverket eller arbetsdomstolen. Det är så vi hittills har tolkat innebörden av att ta gemensamt ansvar för lönebildningen. Det är dock ingen hemlighet att vi efter uppsägningen lämnat ett yrkande till Arbetsgivarverket, som en del i den statliga avtalsrörelsen, om att det bör finnas rörlighetsavtal på myndighetsnivå, säger Peter Löfvendahl.