Förhandlingarna 2014-2016

Publicerad: 2016-09-27

Bakgrund till pågående förhandlingar med Försvarsmakten. Hur har arbetet bedrivits sedan 2012?

Omförhandlingarna startade i princip direkt efter att det nya avtalet om arbetstid skrevs under 2012-10-08 och främst maa att Försvarsmakten omgående började tillämpa insatsarbetstid på ett sätt som parterna inte varit överens om under förhandlingarna som föranledde ett påskrivet avtal.

Officersförbundet (OF)  väckte ett antal tvister på temat insatsarbetstid och i dessa förhandlingar nåddes en överenskommelse att lägga dessa vilande intill frågan lösts i arbetstidsförhandlingar.

Februari 2014 beslutade Försvarsmakten även att  ändra tolkningen och tillämpningen av Avtal om övningsverksamhet mm inom Försvarsmakten (ÖVA) för de sjögående enheterna. Det föranledde återigen att Officersförbundet väckte ett antal tvister som även dessa lades vilande i väntan på en lösning inom ramen för avtalsöversynen som pågick. Under tiden förändrar även Försvarsmakten tillämpningen av ÖVA under förrättning som föranleder tvister på vissa förband kopplat till ÖVA på fritid, boendestandard, traktamente och förrättningstillägg.

Under våren 2014 aviserade Försvarsmakten att som ett led i besparingarna med anledning av RB 5, säga upp avtal för att ta bort tjänstgöringstillägget (reglerat i ÖVA), förrättningstillägget och logitillägget (som är reglerade i Rörlighetsavtalet). Genom denna åtgärd räknar Försvarsmakten med att man årligen sparar knappt 100 miljoner. Konsekvensen av ett sådant agerande skulle bli att våra medlemmar skulle få sämre ersättning för att genomföra samma arbete.  

Detta föranledde under juni 2014, att Förbundsordförande tillsammans med förbundsdirektören och övriga ATO FM (Arbetstagarorganisationerna i Försvarsmakten) uppvaktade dåvarande ÖB och GD med budskapet att vi aldrig kan acceptera ett sådant agerande då vi inte accepterar sämre ersättning till våra medlemmar som ändå ska göra samma arbete som tidigare.

Vidare skulle det få konsekvensen att avtalssystemet i Försvarsmakten, som hittills byggt på att finna vinna-vinna-lösningar, raseras då Försvarsmakten närhelst man anser att kostnaden för ett visst tillägg blivit för högt istället för att ta upp förhandlingar om omfördelning av värden skulle kunna välja att säga upp avtal så att pengarna går tillbaka till arbetsgivaren.

I en sådan framtid kan ATO endast gå in i förhandlingar om lön då det är det enda villkor som arbetsgivaren inte ensidigt kan sänka.

Vad borde då Försvarsmakten göra istället? Officersförbundets budskap till Försvarsmakten då var att besparingar kan göras genom att:

Under hösten 2014 visade det sig att uppvaktningen haft viss önskad effekt då Försvarsmakten nu valde att inte säga upp några avtal utan fortsätta förhandla. Försvarsmakten genomförde även en förnyad förankringsrunda där 10 stycken utvalda förbandschefer fick ingå i en beredningsgrupp.

Våren 2015 fortsatte dialogen utan konkreta förslag till ändringar från Försvarsmakten.

Augusti 2015 lämnade Försvarsmakten ett bud med innehåll som fortfarande enbart innehöll försämringar/sänkningar förutom gällande insatsarbetstid som erbjöd viss höjning avseende tid och ersättning. Detta bud var helt i linje med tidigare aviserade besparingar om 100 miljoner.

September 2015, lämnade samtliga ATO i FM gemensam skriftlig reaktion på detta där vi återigen deklarerade att vi inte kan gå med på att avtalets värde ovillkorligt dräneras. Samtliga ATO  föreslog även att ett uppdrag skulle ställas till Partssammansatta gruppen SjöArb för att på ett verksamhetsanpassat sätt omhänderta och formulera ett nytt sätt att hantera rörlighets- och kostnadsersättningar för sjögående.

December 2015 lämnade samtliga ATO i FM ett gemensamt yrkande till Försvarsmakten innehållande förslag på ett flexibelt undantagsdygn (dagens ÖD och ID ihopbakat), återigen uppdrag till partsammansatta gruppen SjöArb samt andra förslag till att omfördela värden (administrativa förenklingar, ”trappan”, ledighet, tjänsteresor mm).

Våren 2016, Försvarsmakten har valt att fortsatt förhålla sig till det bud de lämnade 2015-08-21. Diskussionerna rör sig ingenting utan utgår fortfarande från att 100 miljoner skall sparas.  Officersförbundet uppfattade att vi kunde bli överens om ett gemensamt flexibelt dygn för att hantera verksamhet, AG möjlighet att vid vissa tillfällen anvisa boende till en högre ersättning än dagens logitillägg, övergång mellan planerad arbetstid till ”undantag” genom timkonstruktion med ersättning motsvarande övertid, KFÖ-specifikt avtal ställde vi oss positiva till att fortsatt diskutera.

Maj 2016, Försvarsmakten överlämnar bud som de till stora delar ansåg vara ett slutbud. Besparingar på 100 miljoner var fortsatt med.

Officersförbundets reflektion: Detta innebär att arbetsgivaren kraftfullt har markerat att det är stora besparingar som totalt ska till. Det är bara eventuella besparingar inom ramen för arbetstidsavtalet som kan komma ”undantagsverksamheten” till del.

Andra besparingar som vi tidigare påtalats t.ex. genom förenklad administration, bättre tillämpning av dagens avtal samt nu senast även utbildningstiden GMU Ny, uppfattade vi att Försvarsmakten inte vill ta med i beräkningarna.

Enbart GMU NY omfattar ca 3-4000 rekryter/år som istället för anställd kommer gå på rekrytförmåner.  Således besparing både avseende lönekostnad, traktamente, antal ÖD, semester mm.

Juni 2016, Samtliga ATO i FM lämnade 16 juni in ett nytt yrkande som reaktion på FM:s senaste bud.  

Augusti 2016, ATO i FM var lovade reaktion vid mötet 25 augusti. FM ställer dock in det mötet och lovar reaktion 8 september.

September 2016, 8 september. ATO FM erhåller både positiva och en negativ kommentar kring yrkandet men får beskedet att beredning fortfarande pågår. 

23 september hade förbundet lovats en skriftlig reaktion på yrkandet efter att vi påtalat att vårt tålamod börjar tryta och FM inte framstår som intresserade av att verkligen driva processen framåt. I samband med mötet erhölls istället uppsägning av två av avtalen som legat under förhandling: ÖVA och rörlighetsavtalet. FM ATO är nu, trots uppsägning, lovade en skriftlig reaktion på helheten inom en obestämd framtid.