Överenskommelse om insatsberedskap och semester

Publicerad: 2016-06-22

Officersförbundet och Försvarsmakten har nu kommit överens om hur sommarens insatsberedskap ska lösas.

Grunden, utifrån semesterlagen, är att semester inte kan kombineras med beredskap eller insatsberedskap. I år har Officersförbundet, i syfte att lösa ett akut problem för den skarpa insatsberedskapen, till följd av att Försvarsmakten inte förhållit sig till lag och avtal korrekt under planeringen, gjort en engångsöverenskommelse rörande just denna semesterperiod.

Försvarsmakten har erkänt att planeringen utgått från felaktiga premisser.

Överenskommelsen rör endast personal som står i insatsberedskap, det vill säga har en inställelsetid på över 1 dygn (mer än 24 timmar), normalt 2–10 dygn. Överenskommelsen gäller INTE om du har en inställelsetid på 24 timmar eller mindre. Den beredskapsgraden kallas beredskap. Har du semester kombinerat med beredskap, kontakta din OF.

Process i fem steg

Följande steg skall genomföras innan någon kan sättas i insatsberedskap under sin semester.

  1. I första hand skall beredskapskraven överses. Är inte insatsberedskapen absolut nödvändig skall den ÅTERKALLAS.
  2. Kan inte insatsberedskapen återkallas skall den OMFÖRDELAS till personal som inte har semester under den aktuella perioden. Är framförhållningen kort skall den planeras som uppkommen insatsberedskap, annars som normal.
  3. Om ovanstående inte är möjligt för den aktuella tiden ska chef erbjuda sina medarbetare att frivilligt omplanera sin semester till annan tid. Chef skall vara tillmöstesgående i att så långt som möjligt bevilja semester enligt arbetstagarens vilja. Vid omplanering ska arbetsgivaren samverka med Officersföreningen på förbandet.
  4. Om insatsberedskapen kvarstår och den aktuella semesterledigheten inte kan återtas av medarbetaren kvarstår insatsberedskapen parallellt med semesterledigheten. Medarbetaren får då en extra ledig dag (åtta timmar) per påbörjad period om 5 dagar. Vid flera avbrutna perioder ges en extra dag per påbörjad period. 1–5 dagar ger alltså 8 timmar, 6–10 dgar ger 16 timmar, osv.)
  5. Om individ med insatsberedskap och semester kallas in för tjänstgöring SKALL ersättning motsvarande åtta timmars övertid utbetalas, oavsett om tjänstgöringen är kortare än så, innan någon annan ersättning nyttjas. Dagar då insatsberedskap utlöses återgår åtta timmars semester till semesterbanken och räknas ej som nyttjade.

Merkostnader vid inställelse

Styrkta merkostnader i samband med återkallande av semester ska ersättas av arbetsgivaren. Parterna vill dock betona att i de fall som en medarbetare har insatsberedskap, ansvarar denne för att vara nåbar och kunna inställa sig för arbete inom anbefalld tid. Om du ska ha insatsberedskap parallellt med din semester, ta en dialog med din chef kring inställelse innan du åker på semester. Vid behov av stöd, tag gärna kontakt med din lokala Officersförening.

Parterna är överens om att en kombination av insatsberedskap och semester, enligt gällande avtal, endast är möjlig i samband med insatsberedskap inför en internationell militär insats. En kombination av semester och insatsberedskap för nationell insatsverksamhet ska därför inte planeras. Det innebär alltså att en kombination, oavsett om det är frivilligt från medarbetarens sida eller ej, endast är möjlig i samband med insatsberedskap inför en internationell militär insats.

Officersförbundet går med på denna överenskommelse i syfte att vara en konstruktiv part då Försvarsmakten säger sig inte kunna lösa sina anbefallda uppgifter annars, till följd av att myndigheten utgått från felaktiga planeringsantaganden.

Denna överenskommelse finns i anslutning till nyhetstexten på hemsidan.