Bristfällig årsredovisning från Försvarsmakten

Publicerad: 2016-02-23

Officersförbundet är kritiskt till Försvarsmaktens nu inlämnade årsredovisning för 2015. Viktiga förhållanden rörande personal och ekonomi borde behandlas tydligare.

– Inte någonstans sätts fokus på bristande förmåga att behålla anställda soldater, sjömän och gruppbefäl i relation till löner, avtal och villkor. Inte heller berörs problemen med bristande attraktionskraft till grundläggande officersutbildning och villkoren. I vår värld finns det tydliga samband däremellan. Vi är väl medvetna att problematiseringen kan göras bredare, men att totalt ignorera det förhållandet känns missvisande, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet anser också att det i redovisningen saknas fakta som gör att uppdragsgivaren, riksdagen, inte kan bilda sig en korrekt bild av ekonomiska risker.  Försvarsmakten har, enligt förbundet, medvetet feltolkat gällande kollektivavtal och vid flera tillfällen betalat ut för låg ersättning till personalen i försvarets dagliga verksamhet. Förbundet har därför väckt flera tvister om tillämpningen.

I den händelse att tvisterna faller ut till personalens fördel, antingen som ett resultat av pågående avtalsöversyn eller efter domstolsprövning, så innebär det en inte föraktfullt utgift för Försvarsmakten utifrån de senaste årens verksamhet. Det borde framgå av årsredovisningen.

– Vi tycker också att Försvarsmaktens tekniska oförmåga att betala ut korrekta löner och ersättningar borde kommenteras. Ett känt exempel är den felaktigt utbetalda semesterlönegarantin som bara i sig handlar om cirka 13 miljoner, därutöver tillkommer kostnaderna för att rätta till den felaktiga hanteringen. Onekligen kostar det myndigheten både pengar och förtroende, vilket uppdragsgivaren bör uppmärksammas på, säger Lars Fresker

Att Försvarsmakten under 2015 också  har tagit ställning till att det inte föreligger något behov av lägre pensionsålder för yrkesofficerskollektivet borde också framgå så att konsekvenser av detsamma så småningom kan härledas i tid.