Tillsvidareanställning bör gälla för all personal

Publicerad: 2015-12-16

Officersförbundet delar utredarens bedömningar att tjänstgöringsincitament ska hanteras av arbetsmarknadens parter men däremot inte förslaget att fortsätta med visstidsanställningar för soldater, sjömän och gruppbefäl.

Officersförbundet har lämnat ett remissvar på betänkandet: Försvarsmakten i samhället – En långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73). Officersförbundet delar utredarens bedömning att ekonomiska tjänstgöringsincitament ska regleras av arbetsmarknadernas parter. Officersförbundet menar att annars riskerar såväl Försvarsmakten som försvarsutskottet och riksdagen att sätta partssystemet och den svenska modellen ur spel. Förbundet hemställer därför att regeringen ska ge arbetsmarknadens parter möjlighet att reglera frågan.

Fördelar med längre anställningar

Officersförbundet delar också uppfattningen att längre anställningstider för gruppbefäl, soldater och sjömän medför fördelar ur ett rekryteringsperspektiv och ur perspektivet att behålla dessa i sin anställning under längre tid. Däremot håller vi inte med om utredarens förslag att ett anställningsavtal ska omfatta minst sex och högst tio år och att den totala anställningstiden får uppgå till högst tjugo år varav högst femton år som kontinuerligt tjänstgörande.

Officersförbundet menar att det är mer rimligt att gruppbefäl, soldater och sjömän istället anställs tillsvidare då tillsvidareanställning är grunden på den svenska arbetsmarknaden. Försöket med tidsbegränsade anställningar har inte gett den effekt som förväntades.

– Att tvinga ut dugliga, villiga och rutinerade medarbetare som uppnått taket för sin anställning och istället rekrytera nya är direkt kontraproduktivt, säger Mikael Boox, ombudsman.

Hela remissvaret finns här.