Så blir din tjänstepension efter årsskiftet

Publicerad: 2015-12-17

Från årsskiftet träder ett nytt pensionsavtal, PA 16, i kraft för de statsanställda. Trots att Officersförbundet ännu inte skrivit på PA 16 kommer du när det gäller intjänande av och rätt till framtida tjänstepension att omfattas av samma regler som medlemmarna i de Sacoförbund och i Seko som undertecknat det nya pensionsavtalet.

Om du är född 1987 eller tidigare

Reglerna i pensionsavtalet PA 03 har förts över till PA 16 Avdelning II. Det innebär i praktiken att du från och med år 2016 omfattas av samma pensionsavtal och regler för tjänstepension som tidigare. Du påverkas med andra ord inte alls av de ändringar som blir en följd av det nya avtalet, förutom att det pensionsavtal som gäller för dig har bytt namn från PA 03 till PA 16 Avdelning II.

Om du är född 1988 eller senare

Från och med januari 2016 omfattas du av pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning I. PA 16 ger bland annat rätt till en löpande pensionspremie som uppgår till 4,5 procent av lönen. Om du har en lön som överstiger cirka 37 000 kronor per månad är pensionspremien 30 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns.

Det nya pensionsavtalet innehåller dessutom en ny pensionsdel, kallad Ålderspension flex, som ger ytterligare 1,5 procent av den kontant utbetalda lönen i pensionsinbetalning. Ålderspension flex har ingen inkomstgräns vid cirka 37 000 kronor per månad, utan procentsatsen 1,5 procent gäller för hela lönen.

Det första halvåret 2016

Under det första halvåret 2016 gäller vissa övergångsregler i samband med införandet av det nya pensionsavtalet.

Nyanställda

För den som nyanställs under denna period betalas pensionspremierna till Kåpan i princip utan någon avvikande hantering. För den så kallade individuella delen av pensionen betalas pensionspremier till en nyanställd bara om personen varit statsanställd tidigare och genom den tidigare anställningen har en sådan påbörjad pensionsförsäkring. För en nyanställd som inte har en sådan försäkring sedan tidigare betalas pensionspremier till den så kallade individuella delen först från juli 2016, i förekommande fall med retroaktiv verkan från anställningens början.

Omräkning och komplettering

För alla som är födda 1988 eller senare gäller att det från och med juli 2016 kan bli aktuellt med omräkning och komplettering av inbetalda pensionspremier under det första halvåret 2016. Det beror dels på det som sagts ovan, dels på att det nya pensionsavtalet, PA 16 Avdelning II, har ett delvis nytt och för arbetstagaren i vissa fall förmånligare sätt att beräkna den pensionsgrundande lönen, något som av tidsbrist inte kan beaktas vid beräkning av premier redan från och med januari 2016.