Officerförbundets kurser och konferenser våren 2016

Publicerad: 2015-12-15

Den första avtals- och utbildningskonferensen äger rum 1-2 februari och vi behöver officersföreningarnas anmälan senast den 9 december.

Förbundskurs 1, FK 1

Facklig grundkurs som vänder sig till styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i fackligt arbete. Exempel på kursinnehåll är facklig baskunskap avseende lagar och förordningar, anställningsvillkor samt arbetstagarens/medlemmens rättigheter och skyldigheter. Deltagarna får dessutom information i frågor som är aktuella för Officersförbundet. Kursdeltagarna bör ha gått lokal facklig grundkurs. 2016 ges kursen två gånger under våren och en gång under hösten.

Kurs för ledamot i Personalförsörjningsnämnd (PFN)

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid förband. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå. Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas för fackliga ledamöter. Deltagande officersföreningar har möjlighet att redovisa egna erfarenheter och därigenom sprida kunskaper och erfarenheter från det lokala arbetet till övriga medverkande. Kursen genomförs en gång under 2016.

Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga

Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap om rekrytering och Officersförbundets utbildningar samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter från olika officersföreningar. Vid kurstillfället inventeras också behovet av aktiviteter/material för att kunna utveckla rekryteringen av nya medlemmar. Kursen genomförs en gång under 2016.

Arbetsmiljörätt för chefer

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar. Kursens målgrupp är nuvarande eller blivande förbandschefer, krigsförbandschefer, ställföreträdare eller enhetschefer (motsvarande) som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller den som är intresserad av att utveckla sig inom arbetsmiljöområdet. 2016 ges kursen en gång under våren och en gång under hösten.

Avtals- och utbildningskonferenser

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal och förbundsaktuella frågor. Andra saker som berörs är officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet och försäkringar samt att det ges utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald.

Mer information och anmälan

Information och anmälan. Förbundskurs 1:3, Förbundskurs 2 och 3, en arbetsmiljökurs samt Avtals- och utbildningskonferens 3 med tema arbetsmiljö (där ett skyddsombud per officersförening även bjuds in) ges hösten 2016.

Kurs/konferens Tid Sista anmälningsdag
Avtals- och utbildningskonferens 1  1-2 februari 9 december 2015
Förbundskurs, FK 1 8-11 mars 27 januari
Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga 17-18 mars 3 februari
Avtals- och utbildningskonferens 2 7-8 april 17 februari
Kurs för ledamot i OrgE Personalförsörjningsnämnd 21-22 april 9 mars
Arbetsmiljörätt för chefer 26 april 16 mars
Förbundskurs, FK 1 10-13 maj 9 mars