Ta ansvar för försvaret

Publicerad: 2015-11-16

Var beredd att öka försvarets budget med över åtta miljarder, eller skär ned sex miljarder. Det är slutsatsen i den rapport som vi precis presenterat.

Flerårig forskning vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) visar att kostnaderna inom försvarssektorn ökar mer än vad Försvarsmakten kompenseras för. En sorts ekonomisk pyspunka som kontinuerligt åderlåter försvaret.

Kostnadsökningen går inte att skylla på svensk försvarsindustri eller svenska försvaret, enligt forskningen. Det är inget svenskt fenomen, utan ett internationellt faktum.

Enligt FOI:s rapporter och Försvarsmaktens skrivelser uppgår det årliga underskottet till 3,5 procent per år i materielbudgeten och ungefär 1,7 procent för personalkostnaderna. Det kan låta lite, men med ränta på ränta blir effekten stor. Det är en av de viktigaste förklaringarna till försvarets ständiga nedskärningar.

I den modell vi utarbetat i rapporten blir det nästan nio miljarder i ökade kostnader från 2011 till 2019 som inte kompenseras. Man kan kritisera vår modell.

Den är grov och behöver utvecklas. Men forskningen tyder på att detta är en reell effekt som politiken måste förhålla sig till. Antingen får man finansiera eller skära ned. Allt annat är oansvarigt.

Därför är det sorgligt att försvarsminister Sten Tolgfors i sina kommentarer väljer att blunda för grundfakta i rapporten. Den baserar sig på forskning. Vidare påpekar ministern att vi är en facklig organisation som företräder den militära personalen och därför kräver mer pengar till försvaret.

Det är sant att vi företräder personalen, men det är fel att hävda att vi endast kräver mer pengar. Vi kräver balans mellan uppgifter och resurser. Vi kräver att politikerna gör ett val – finansiera eller skär ner.

Officersförbundet vill snarast se en parlamentarisk försvarsutredning med ett antal fristående expertbilagor som utreder både försvarets ekonomi och de stora globala förändringar som sannolikt väntar de kommande tjugo åren.

De omställningar som världen står inför består bland annat i, men är inte begränsade till, klimatförändringar, fortsatt befolkningsökning, livsmedels- och vattenförsörjning, ökad global efterfrågan på energiråvaror kombinerat med en minskad tillgång på desamma, samt minskad biodiversitet. Dessutom finns en stor osäkerhet rörande den ekonomiska utvecklingen i västvärlden.

Sammantaget skapar ovanstående utvecklingslinjer en stor osäkerhet över hur den ekonomiska, ekologiska och politiska utveckling kommer att te sig. Även detta behöver den av Officersförbundet föreslagna parlamentariska försvarsutredningen väga in i beslut om det framtida försvaret.

Försvaret har skurits ned enormt sedan 90-talet. Till stora delar har det varit en rimlig omställning med hänsyn till kalla krigets slut, men någon gång måste försvaret få arbetsro.

De ständiga neddragningarna inom Försvarsmakten är skadliga för Sveriges försvarsförmåga. Jag brukar säga: På den åker som ständigt plöjs kan inget gro.

Verksamhetssäkerhet, operativ förmåga, de anställdas moral och myndighetens attraktionskraft undergrävs av mer än tjugo års successiva neddragningar och ekonomisk underfinansiering. Det är skillnad på reformering och deformering.

Försvaret drabbas just nu av det senare till följd av att politikerna inte vågar ta de ekonomiska konsekvenserna av fattade beslut. Det är inte långsiktigt. Det är inte ansvarsfullt. Sveriges försvar är värt något bättre.

Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet. 

Artikeln skickades till Svenska nyhetsbyrån och publicerades i ett antal landsortstidningar