Politiker, ni måste våga betala för vårt lands försvar

Publicerad: 2015-11-16

Vi officerare lyder order, men vi vill ge medborgare och politiker en tydlig signal om följderna av de nu väntade besluten. Omställningen av försvaret går nu så fort att beslut inte hänger ihop och konsekvenser inte hinner utredas. Sveriges försvar riskerar att raseras.

På tio år har försvarsanslaget minskats med 12 miljarder, drar man tidslinjalen bakåt till 1995 är minskningen 16 miljarder, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Landets försvar inriktas på att verka i internationella insatser. Väl så, men förmågan att vid ett förvärrat omvärldsläge försvara landet är redan drastiskt försämrad, vad riksdag och regering än säger.

Hur kan vi värna Sverige om det som ingen tror kan ske faktiskt händer? När försvaret reducerades 1925 var det fjorton år till andra världskrigets utbrott. Vem förutsåg den utvecklingen vid tjugotalets mitt? I försvarsbeslutet 1936 ansåg svenska politiker att Sverige skulle ha tio år på sig att upprusta för det nya omvärldsläget. Verkligheten gav dem tre.

Planeringen av ett försvar kan inte utgå från det bästa scenariot. Det måste utgå från det värsta, att vi kan behöva koncentrera oss på vårt eget försvar igen. Vi officerare tjänstgör redan nu internationellt och vi verkar villigt för fred. Vi vill bara göra er uppmärksamma på konsekvenserna av vad ni beordrar:

Genom att försvar av landet inte planeras och övas, utan diverse särlösningar för olika internationella insatser prioriteras, förloras förmågan att försvara landet. Fyra pappersbataljoner och förrådsställda stridsvagnar är inte ens plåster på såren.

Det räcker inte att ha flygplan om man inte har robotar att skjuta från dem eller korvetter som inte kan försvara sig vid luftangrepp. Eller markförband som inte har råd att träna i större enheter.

Politiker, ni måste våga betala för landets försvar. I dag är inget riksdagsparti villigt att ge försvaret en tydlig uppgift och tillföra de resurser den kräver. Men att ducka genom diffusa styrningar är inte seriöst.

Den lagda försvarspropositionen är underfinansierad. Även i den nya insatsorganisationen lär nya ekonomiska svarta hål uppstå. Men på vägen mot nästa svarta hål riskerar grunden för vår nationella försvarsförmåga att raseras. Just nu hänger Försvarsmaktens system inte ihop.

Sveriges befolkning är värd något bättre.

Lars Fresker ordförande, Officersförbundet