Incitament och premier ska regleras i kollektivavtal

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet delar Försvarsmaktens syn på läget och den ekonomiska situationen. Men förbundet delar inte Försvarsmaktens syn på hur incitament och premier ska hanteras och därför avslutas samverkan om budgetunderlaget i oenighet.

Officersförbundet har genom OFR/O FM yttrat sig över Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016, med särskilda redovisningar (BU 16/SR). Officersförbundet delar i allt väsentligt Försvarsmaktens beskrivning av läget inom Försvarsmakten och den ekonomiska situationen. Dock har Officersförbundet en annan ståndpunkt än Försvarsmakten när det gäller frågan om hur incitament och premier ska regleras.

–Vi är av den uppfattningen att de incitament och premiestrukturer som Försvarsmak-ten överväger är en del av anställningsvillkoren och ska regleras i kollektivavtal mellan parterna och inte ensidigt av Försvarsmakten, i lag och förordning eller av oberoende expertråd, säger Mikael Boox, ombudsman

Lägsta accetabla nivå

Försvarsmaktens bedömning är att produktionskapaciteten nu är på absolut lägsta acceptabla nivå och det håller Officersförbundet med om. Det är tveksamt om Försvarsmakten har tillräckligt med personal för att kunna genomföra ny grundutbildning. Det kan leda till en obalans mellan uppgifter och resurser som riskerar att få negativa konsekvenser för våra medlemmars arbetsmiljö och arbetssituation.

Officersförbundet uppmärksammar också risken för att den nya längre grundutbildningen inte kommer att vara lika attraktiv, framför allt hos kvinnor.