Försvarsmakten tar inte anhörigfrågan på allvar

Publicerad: 2015-11-16

I fredags löpte remisstiden ut för den veteranutredning som presenterades i slutet på förra året. Utredaren konstaterar bland annat att stödet till officerares och soldaters familjer är bristfälligt och föreslår ett antal förbättringar av familjestödet.

(Aftonbladet 2009-01-31)

Vi välkomnar förslaget till ett bättre familjestöd. Anhöriga till soldater och officerare får dra ett mycket tungt lass för att Sverige ska kunna fullgöra sina internationella säkerhetspolitiska åtaganden. Detta är inget nytt, utan soldat- och officershustrun har i alla tider förväntats, att utan protester, sköta hem och barn under makens frånvaro. Men dagens anhöriga till officerare och soldater i utlandstjänst är inte några hemmafruar, utan män och kvinnor med egna yrkeskarriärer. För dessa innebär utlandstjänsten en stor påfrestning och många får slita hårt för att hinna med både sina arbeten, hem och barn.

Arrogant bemötande av anhöriga
För sina insatser får de anhöriga inte så mycket som ett tack från Försvarsmakten. Många upplever att deras uppoffringar tas för givna och att deras krav på mer frekvent och relevant information helt nonchaleras. Försvarsmaktens insatschef och högst ansvarige för Utlandsstyrkan Anders Lindström, har vid upprepade tillfällen besvarat de anhörigas kritik med att säga att Försvarsmakten inte anställer familjer utan soldater, och att det är upp till soldaterna och officerarna att förbereda och informera sina anhöriga inför och under utlandstjänsten.

Anhöriga är positiva till utlandstjänsten
Det är viktigt att betona att de anhöriga till soldater och officerare i Utlandsstyrkan inte är motståndare till Försvarsmaktens internationella engagemang. Tvärtom finns det bland många en uppriktig stolthet för det arbete som deras partners utför. Kritiken ska inte uppfattas som ett motstånd mot Sveriges internationella militära insatser, utan som ett försök att hjälpa till med den framtida rekryteringen. För med Försvarsmaktens nuvarande attityd och det bristande familjestödet finns det en stor risk att många väljer att avstå från utlandstjänsten

Vi vill därför vädja till regering och riksdag att stödja veteranutredningens förslag om ett familjeprogram och snarast möjligt omsätta förslaget till en tydlig beställning till Försvarsmakten. Om Försvarsmakten själv får bestämma arbetstempot och utformningen riskerar familjeprogrammet att endast bli en papperstiger.

Cesilia Karlsson
Invidzonen

Björn Rubenson
Generalsekreterare, Svenska Soldathemsförbundet

Lars Fresker
Ordförande, Officersförbundet