Förbanden får över en halv miljon i extra Rals-medel

Publicerad: 2015-11-20

Idag, måndag, har Försvarsmakten fattat de beslut som krävs för att årets lönerevision (Rals) ska kunna inledas. Officersförbundet har förmått Försvarsmakten att lätta på kraven för att förband ska kunna äska pengar utöver grundtilldelningen.

– Vi lyckades få Försvarsmakten att lägga ut totalt nästan 100 000 kronor extra i satsningar på speciella grupper på sex stycken förband, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Officersförbundet. De kompetenser som speciellt kommer att satsas på i denna års Rals är tekniker, mekaniker, underrättelsepersonal och viss nautisk kompetens, exempelvis båtchefer. Dessutom görs i år en extra satsning på ett antal låglöneförband.

– Det handlar om totalt 520 000 kronor till åtta stycken förband som har ett lågt löneläge, säger Niklas Simson och tillägger att Försvarsmakten varit lyhörda för förbundets synpunkter varför man samverkat beslutet i enighet.

Något förbundet dock inte fått Försvarsmakten att gå med på är generella satsningar på chefslöner, oavsett nivå, vilket var ett av de ursprungliga äskandena från förbundet.

Årets Rals genomförs genom att arbetsgivaren lokalt samtalar och förhandlar med den enskilde medlemmen i två steg. Först diskuteras prestation och individens syn på lönerevision i ett medarbetarsamtal. Därefter delges arbetsgivarens lönebud i det lönesättande samtalet.

– Det är viktigt att betona att det är i medarbetarsamtalet som du som anställd har möjlighet att påverka din lön. Om sedan lönebudet i det lönesättande samtalet inte stämmer överens med medarbetarsamtalet har du möjlighet att söka stöd hos din Officersförening, säger Niklas Simson.

Att tänka på inför din Rals

Officersförbundet har även skickat ut en folder kallad Att tänka på inför din lönerevision 2015 där processen gås igenom. Den sändes ut med Officerstidningen nummer 5 2015, men går även att ladda ned från Officersförbundets hemsida.

Bra jobb på förbanden

För att förbanden tidigare skulle kunna äska summor, utöver de i avtalet centralt tilldelade medlen, krävde Försvarsmakten de föregående två åren att en lång rad kriterier var uppfyllda. Till detta års genomförande räckte det med att något av de centrala kriterierna var uppfyllt, vilket ökat förbandens möjligheter att äska mer pengar.

– Våra Officersföreningar har gjort ett bra jobb och levererat tydliga underlag för sina äskanden vilket underlättat i vår samverkan med Försvarsmakten, säger Niklas Simson.

Info till OF under dagen

Officersföreningarna (OF) kommer under dagen att få instruktioner från kansliet, samtliga handlingar, samt instruktioner för hur medlemsregistret ska uppdateras med anledning av årets Rals.