Förändrad försvarspolitik fortfarande hotad

Publicerad: 2015-11-12

Officersförbundet tycker att det är bra att Försvarsberedningen är tydlig med att Rysslands aggression mot Ukraina innebär att risken ökat. Den vilja till ökad ambition att stärka försvaret och öka beredskapen välkomnas. Allt hotas dock av regeringens beslut att försvaret ska minska lönekostnaderna till 2019.

Försvarsberedningens beskrivning av vad som påverkar säkerhets- och försvarspolitiken och att omvärlden väsentligt har förändrats ligger i linje med Officersförbundets uppfattning. Konsekvenserna av deras beskriving tas också om hand genom att beredningen vill se en ökad ambition avseende genomförandet av liggande inriktningsbeslut, öka tillgängligheten ytterligare och prioriterar att bygga upp krigsförbanden genom bemanning, materiel och övningar. Ambition och verklighet är dock inte samma sak. Regeringens beslut om att Försvarsmakten ska minska lönekostnaderna riskerar fortfarande att rasera hela reformen.

– Våra medlemmar står inför ett konkret hot om försämrad arbetsmiljö och sämre anställningsvillkor om Försvarsmakten tvingas att fullfölja regeringens beslut om att lönekostnaderna ska minskas. Jag upprepar vårt krav på att regeringen tar tillbaka detta beslut, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

Delar av försvarsberedningen har dock uppmärksammat att det behöver göras justeringar i finansieringen redan de närmaste åren. Officersförbundet menar också att det även behöver göras en bättre analys av den långsiktiga finansieringen. Även om det talas om anslagsökningar så ser inte Officersförbundet att dessa till fullo möjliggör den nödvändiga ökningen av ambitionen som beredningen föreslår.

– Jag ser inte att finansieringen är löst på ett tillfredsställande sätt. Risken är fortfarande stor att tempot i reformeringen inte kan upprätthållas, säger Lars Fresker.

Försvarsberedningen lyfter också fram en del åsikter om officersförsörjningen och officersutbildningen. Officersförbundet delar inte beredningens syn vad gäller eventuella strukturella problem samt hur utbildningen av officerare ska ske i framtiden.

– Det är bra att beredningen inser att de behöver stöd av en utredning i dessa frågor eftersom deras uppfattningar inte är helt korrekta, säger Lars Fresker.

Officersförbundet noterar att Försvarsberedningen föreslår åtgärder för att förbättra möjligheterna att kunna ge och ta emot stöd. Men fortfarande är det en svaghet i Sveriges säkerhets- och försvarspolitik att den bygger på en ensidigt uttalad solidaritetsförklaring.