Börja med att rädda det försvar vi har

Publicerad: 2015-11-16

SvD Brännpunkt: Börja med att rädda det försvar vi har

Trots flera olika utspel om satsningar i försvaret från politiskt håll just nu ligger ändå en besparing på sammanlagt 600 miljoner fast. Vi kräver nu att regeringen upphäver beslutet, skriver Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det är naturligt att det kommer krav på och löften om satsningar på försvaret när den allvarligaste krisen sedan murens fall växer fram och Ryssland visar upp en annan politisk ambition än vad vi tidigare utgått från i våra försvars- och säkerhetspolitiska bedömningar.

Gotland och dess strategiska läge lyfts naturligt fram. Behovet av att ha en tydlig tröskeleffekt i vår försvarsförmåga lyfts upp. Satsningar på fler Jas-plan, u-båtar och kryssningsrobotar föreslås.

Finansministern använder uttryck som en substantiell uppskalning och en inte obetydlig förstärkning av de långsiktiga ramarna för försvaret. Mycket av det här är naturligtvis bra och glädjande. Många av oss som verkar inom försvaret har varit oroliga över vår försvarsförmåga.

Materiel meningslös utan personal

Men vi får inte rusa iväg och glömma bort det första steget, att genomföra 2009 års försvarsbeslut. Att lova ekonomiska medel till det ena eller andra innan vi hanterat de obalanser som redan nu finns mellan tilldelade resurser och ställda uppgifter är oklokt. Dessutom motsvarar inte hittills lämnade löften de behov som finns.

Att lägga förslag om ytterligare besparingar på personalkostnaderna sätter käppar i hjulen för det nya personalförsörjningssystemet innan det fått chans att sätta sig. Personal och materielsystem hänger ihop, och satsningar på materielsystem är pengar i sjön om det inte finns personal för att bemanna dem.

Därför är det bra att Försvarsberedningen erhållit mer tid för sitt arbete. Dels för att kunna hantera det nu förändrade omvärldsläget, dels för att tydligt beskriva hur de ser att riksdagen bör behandla den obalans som nu finns mellan ställda uppgifter och tilldelade resurser.

Börja från grunden

Vi tycker att ÖB har varit mycket tydlig med de behov som finns för att skapa balans. Vi förväntar oss att försvarsberedningens rapport på ett tydligt men övergripande sätt beskriver hur de ser att dessa obalanser ska hanteras. En beskrivning om hur 2009 års beslut ska finansieras behöver göras innan man rusar iväg och kommer med detaljförslag på hur vi ska möta dagens händelseutveckling.

Vill regeringen verkligen göra något här och nu för att stärka vår operativa förmåga så kan de göra det genom att upphäva det regeringsbeslut som innebär att 500 miljoner ska frigöras på personalkostnader för att finansiera bland annat övningsverksamhet. Förslaget är direkt kontraproduktivt.

För att kunna genomföra förslaget tvingas Försvarsmakten ta fram en ny organisation, FM Org 18, med avsevärt färre heltidsanställda militära och civila medarbetare. 500 miljoner mindre innebär en minskning med flera hundratal medarbetare. Medarbetare som behövs för att möjliggöra utbildning, träning och övning av dem som ska nyanställas för att bemanna insatsförbanden.

Engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna lösa sin huvuduppgift, försvara Sveriges territoriella integritet dygnet runt varje dag på året.

Slopa besparingskravet!

För alla oss som följer arbetet med FM Org 18 blir det särskilt tydligt vilka dramatiska konsekvenser det skulle få. Försvarsmakten har redan redovisat de effekter man kunnat se så här långt till försvarsdepartementet så det finns ett tydligt underlag att fatta beslut utifrån. Och, det är inte i framtiden som de pengarna behövs, utan nu så att den nya organisationen kan byggas upp med säkerställd finansiering.

Försvarsministern har tydliggjort att regeringen noggrant kommer att följa upp vilka beslut som vi fattat som fortsatt kommer att vara giltiga och vilka vi kommer att behöva förändra. Beslutet om 500 miljoner är ett tydligt exempel på ett beslut som behöver förändras.

Dessutom lägger regeringen nu förslag i vårpropositionen om att spara ytterligare 100 miljoner. En redan slimmad organisation kommer därmed åderlåtas på ytterligare något hundratal medarbetare. Att organisationen redan nu, före de nya besparingarna, är anorektisk kan vi samtliga vittna om. Cheferna tvingas att lappa och laga och medarbetarna kastas mellan olika uppgifter för att upprätthålla beredskap och leverans av insatser, utbildning och övningar.

Av Försvarsmaktens medarbetarundersökning framgår tydligt att cheferna inte har de förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb. Undersökningen bekräftar också det vi som fackliga företrädare möter varje dag, chefer och andra medarbetare som har en sådan undermålig arbetsmiljö att det nu leder till förebyggande rehabiliteringsåtgärder men också rehabilitering på grund av sjukdom.

Det är verkligen dags att bryta besparingstrenden innan fler blir sjuka eller tillbud renderar i olyckor. Förslaget i vårproppen är ytterligare ett tydligt exempel på beslut som behöver förändras.

Inte nog med detta. Det är tillräckligt allvarligt för oss som fackförbund att våra medarbetare blir sjuka på grund av en dålig arbetsmiljö. Men det mest allvarliga är, trots allt, att Sveriges medborgare inte får den försvarsmakt de kan förvänta sig. De får en försvarsmakt som inte kan lösa tilldelade uppgifter, upprätthålla beredskapen och hävda Sveriges suveränitet.

Vi uppmanar regeringen att häva besluten om besparingar samt att på lång sikt med hjälp av försvarsberedningen ta fram en balanserad inriktning för försvars- och säkerhetspolitiken. Ta möjligheten.

LARS FRESKER, förbundsordförande Officersförbundet

Med stöd av följande lokala officersföreningar: 

OF Högkvarteret, Livgardets OF, OF Bothnia, K 3/Wanäs OF, OF Skaraborgarna, OF Södra Skåningarna, OF Lv 6, OF Eksjö Garnison, OF i Enköping, OF TrängR, Kustflottans OF, OF Amf, OF MarinB/SSS, OF F 7, OF F 17, OF F 21, OF Helikopter, OF FMLOG, OF FMTM, OF Karlberg, Halmstadsskolornas OF, OF MSS, Ärna OF, OF HvSS, OF SkyddC, OF Göteborg, OF FHS