Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om utbetalning av övertid.

OF F21 begär utbetalning av ersättning med stöd av MBL § 35.

Under perioden 2017-07-07-10 blev fyra av OF F 21 medlemmar ianspråktagna att delta med insatsarbetstid § 27 för verksamhet som inte var uppkommen. Personalen ifråga hade vid aktuellt tillfälle arbetstid enligt arbetstidsplanering.

Med stöd av MBL 35 § begär härmed OF F 21 utbetalning av övertid samt kvalificerad övertid med belopp enligt bilaga 1.

OF F 21 förbehåller sig rätten att vid senare tillfälle precisera yrkande om skadestånd.