Hoppa till huvudinnehåll

Yrkande på skadestånd för utebliven övertidsersättning efter tidigare tvisteförhandling

OF F 21 påkallar MBL § 64 förhandling avseende utebliven utbetalning av ersättning efter slutförd tvisteförhandling.

23 maj 2017 slutfördes lokal tvisteförhandling angående utbetalning av övertidsersättning, beteckning FM2017-4971 :3, i enighet.
Av protokollet framgår att beloppen på sammanlagt 97 487 kr till de 20 berörda skall utbetalas senast den 25 juni 2017 i samband med ordinarie utbetalning.

Utbetalningen effektuerades inte som överenskommet varvid OF F 21 den 7 juli kontaktade C F 21 som påskyndade ärendet hos HRC genom begäran av skyndsam utbetalning i form av avräkningslön eller motsvarande.

Enligt SC F 21 meddelade HRC den 18 juli att ärendet istället lagts in i PRIO för utbetalning i samband med ordinarie löneutbetalning i augusti,
varför samtliga 20 berörda fick utbetalningen två månader för sent.

OF F 21 yrkar på att Försvarsmakten skall utbetala skadestånd för underlåtenheten att fullfölja sina åtaganden enligt resultatet av tvisteförhandlingen den 23 maj 2017.