Hoppa till huvudinnehåll

Tvist, brott mot Avtal om samverkan

Officersförbundet har i en förhandlingsframställan till Försvarsmakten yrkat skadestånd för brott mot ASU-FM C 4.

Bakgrunden till Officersförbundets yrkanden är att Försvarsmakten genom Försvarsmaktens HR-Centrum (FM HR-C) den 15 september 2015 uppmärksammat ett systemfel i PRIO som medfört att Försvarsmakten under juli och augusti 2015 betalade ut mer än 15 miljoner kronor för mycket i semesterlönegaranti till totalt 5 700 anställda, i huvudsak anställda soldater, sjömän och gruppchefer.

FM HR-C informerade i ett mail högre chefer inom Försvarsmaktens högkvarter samt samtliga förbandschefer om det fel som uppstått och vilka åtgärder som hade vidtagits. 

Några kontakter togs däremot inte med Officersförbundet utan förbundet fick kännedom om de vidtagna åtgärderna först den 30 september 2015.

Officersförbundet yrkar att Försvarsmakten genom FM HR-C utger ett skadestånd på 100 000 kronor till förbundet. Grunden för yrkandet är att FM HR-C underlåtit att informera förbundet
om de åtgärder som planerades, trots insikt om ärendets enorma omfattning och att åtgärderna som avsågs, frångick den tidigare överenskomna rutinen vid liknande ärenden.

FM HR-C har en skyldighet att informera berörda arbetstagarorganisationer om riktlinjer för personalpolitiken och FM HR-C underlåtenhet att informera har medfört att förbundet inte kunnat påkalla förhandling i ärende och därigenom haft möjlighet att påverka myndighetens agerande.

Med hänsyn till omfattningen av det systemfel som uppmärksammats av FM HR-C borde samverkansskyldigheten inledas med en information inom ramen för samverkansskyldigheten. Mot denna bakgrund kan FM HR-C inte undgå en skadestånds-skyldighet. Vid en bedömning av skadeståndsfrågan måste särskilt beaktas att FM HR-C beslutat om löneavdrag för alla som på grund av systemfelet hade fått en löneskuld som understeg 500 kronor. Detta innebar att FM HR-C i strid mot Kvittningslagen genomförde en i sig skadeståndsgrundande kvittning mot lön.

Vidare har FM HR­C i den information som skedde till Försvarsmaktens chefer, utan föregående samverkan med de fackliga organisationerna, beslutat att överlämna bestridda fordringar till Kammarkollegiet för indrivning. FM HR-C beslut i denna del innebär ett brott mot lagen om rättegången i arbetstvister som anger att en indrivningsåtgärd i en tvistig fordran alltid skall föregås av en förhandling med berörd facklig organisation.

Vid en samlad bedömning enas parterna om att skadeståndet skall fastställas till 30 000 kronor.

Betalning av skadestånd 30 000 kr verkställs omgående av C OrgE (FM HR­Centrum) till Officersförbundet.