Övningsdygn är en ersättning du erhåller när du är ute på övning i fält eller stab och tjänsten inte kan tidsplaneras under dygnet.

Det finns två olika övningsdygnstillägg att välja mellan, A och B, och du ska anmäla ditt val av tillägg till din chef senast 1 november för nästkommande kalenderårs övningar. Om förutsättningarna väsentligt förändras eller om du och din chef ändå är överens om det får valet ändras vid annan tidpunkt.

För fullgjort övningsdygn erhålls:

Övningsdygnstillägg A = 988 kr + 8 timmars ledighet per övningsdygn alternativt

Övningsdygnstillägg B = 988 kr + 4 timmars ledighet + 0,023 x I-lönen per övningsdygn

Uppkommet övningsdygn

Om övningsdygn läggs in i en redan panerad lista, räknas det som ett uppkommet övningsdygn. För fullgjort uppkommet övningsdygn erhålls:

Vardag = extra tillägg 329 kr/dygn

Lördag, söndag, helgdag = extra tillägg 639 kr/dygn

För varje fullgjort uppkommet övningsdygn under arbetsfri dag erhålls ytterligare 8 timmars ledighet, vilket i kombination med tillägg A blir 16 timmar och i kombination med tillägg B blir 12 timmar. 

Avbrutet övningsdygn

  • Avbryter arbetsgivaren ett påbörjat övningsdygn ska övningsdygnet betraktas som fullgjort.
  • Inställer arbetsgivaren ett ej påbörjat övningsdygn som är inplanerat bör den för berörd vecka planerade och återstående arbetstiden snarast läggas ut på för arbetstagaren normalt sätt inom arbetsområdet.
  • Avbryter arbetstagare övningsdygn på grund av beviljad semester eller tjänstledighet ska det övningsdygn som avbryts anses som fullgjort om arbetstagaren deltagit i övningsdygnet under minst 12 timmar.
  • Oavsett när övningsdygnet avbryts anses den för dygnet utlagda tiden i listan som fullgjord. 

Senast uppdaterat: 2023-04-18