Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Försvarets tillväxt kräver satsning på personalen

I dag överlämnas Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. Försvarsmakten missar återigen tillfället att för politiken uttrycka det skriande behovet av reella personalsatsningar.

Officersförbundet bedömer behovet av personalsatsningar till minst två miljarder kronor under kommande försvarsbeslutsperiod. Det är därmed avsevärt mer omfattande delar av Försvarsberedningens förslag som behöver förskjutas, reduceras eller helt utgå än vad Försvarsmakten redovisar.

- Att börja bygga upp en större Försvarsmakt medför oerhört stora utmaningar utifrån rådande personalläge. I dag saknas officerare, specialistofficerare, soldater och sjömän på i stort sett varenda förband i hela Försvarsmakten. Det måste bli mer attraktivt att söka sig till, men framförallt stanna i, Försvarsmakten. Därför är det beklagligt att Försvarsmakten inte tydligare understryker behovet av pengar till rella lönesatsningar, säger Lars Fresker, Officersförbundets förbundsordförande.

I Försvarsberedningens rapport påpekas på flera ställen frågan om den militära personalens löner och villkor, och behov av att se över dessa för att säkra personalförsörjningen. Även Försvarsmakten trycker i sitt nu överlämnade underlag på att tillgången på den militära personalen inte kommer att motsvara behovet. Vidare räknar Försvarsmakten upp en serie åtgärder man har vidtagit, men ingenstans redovisas åtgärder för hur man har hanterat eller avser att hantera de behov som såväl Försvarsberedningen som Officersförbundet pekat på rörande den militära personalens lönestruktur.

Officersförbundet har tidigare konstaterat att Försvarsmakten sedan 2017 som minst behövt skjuta till 325 miljoner kronor årligen för att kunna åstadkomma en relevant lönestruktur för att kunna attrahera och behålla sin militära personal.

Detta ger sammantaget ett oredovisat behov i perioden 2021 till 2025 om drygt två miljarder. Pengar som Officersförbundet menar behövs för att Försvarsmakten ska kunna trygga en stabil och långsiktig personalförsörjning av den militära personalen, en förutsättning för verksamheten och inte minst för att kunna tillväxa i den takt som nu är aktuell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Fresker, förbundsordförande
lars.fresker@officersforbundet.se, 070-628 25 81
Fredrik Hultgren, kommunikationschef
fredrik.hultgren@officersforbundet.se, 076-525 40 85