Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Unga officerare överväger att sluta i försvaret

Tre av fyra officerare som tjänstgjort mellan 3 och 9 år i Försvarsmakten har övervägt att sluta, bara det senaste året. Dålig lön och bristande karriärmöjligheter anges som de viktigaste orsakerna till varför man vill lämna. Detta visas i en rapport som i dag presenterades under ett seminarium på politikerveckan i Visby.

Officerare är toppen i den militära befälsstrukturen. Officerare är den yrkeskategori som leder och utvecklar Försvarsmakten. Att utbilda och få fram dugliga och erfarna officerare tar tid men är en investering i operativ förmåga som måste vårdas.

Idag råder en skriande brist på officerare i försvaret, en brist som bara kommer att öka de närmaste åren. Runt 25 procent av nuvarande officerskår kommer att ha uppnått pensionsålder fram till år 2025 och antalet nya officerare som examineras från officersprogrammet är långt ifrån tillräckligt för att täcka bortfallet.

– Att tre av fyra av de officerare som befinner sig i början eller mitt i sina militära karriärer överväger att sluta är oerhört allvarligt. Försvarsmakten har inte råd att förlora en enda erfaren officer. Det måste till ett ökat fokus på att få den här gruppen att stanna och att öka attraktiviteten och statusen för officersyrket. Lönerna måste upp och den orimliga arbetsbelastning som läggs på officerare på många håll måste åtgärdas. Annars riskerar försvaret snart att stå i princip utan sin kanske viktigaste personalkategori, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Uppgifterna om officerares syn på sitt yrke presenterades under ett seminarium i Visby i dag, och bygger på resultat från Officersförbundets omfattande medlemsundersökning som genomförts under våren. Rapporten ”Should I stay or should I go - en skrift från Officersförbundet kring officerares syn på sitt yrke, sin arbetsgivare och sin framtid i Försvarsmakten” har tittat närmare på yrkeskategorin officerare och hur de ser på sin arbetssituation. Enkätsvar från sammanlagt 620 medlemmar i Officersförbundet som arbetar som officerare ligger till grund för uppgifterna som presenteras i rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Fresker, förbundsordförande
lars.fresker@officersforbundet.se, 070-628 25 81
Fredrik Hultgren, kommunikationschef
fredrik.hultgren@officersforbundet.se, 076-525 40 85

Kortfakta

  • 620 officerare (i dag alltså motsvarande det 3-åriga akademiska officersprogrammet) har svarat (redovisningen omfattar INTE specialistofficerare, soldater och sjömän)
  • 83 procent av officerarna anger hög eller mycket hög lojalitet gentemot Försvarsmakten. 
  • Förtroendet för försvarsmaktsledningen är betydligt lägre. 47 procent anger högt eller mycket högt
  • Endast en tredjedel av officerarna tycker att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare.
  • 56 procent av officerarna har funderat på att sluta som officer det senaste året. 
  • Endast 6 procent är helt säkra på att man skulle välja samma yrke om man skulle göra om sitt karriärval i dag. 
  • Bland officerare som tjänstgjort i Försvarsmakten mellan 3 och 9 år har så många som 74 procent övervägt att sluta
  • Nästan var tredje officer som svarat att de övervägt att sluta anger lönen som viktigaste anledningen. På andra plats kommer bristande karriärmöjligheter.
  • Hela två tredjedelar av de svarande officerarna i undersökningen beskriver problematik med rekrytering, personalförsörjning och personalpolitik som Försvarsmaktens absolut största utmaning.

Läs Officersförbundets skrift i sin helhet

 

 

 Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse utsedd av medlemmarna.