Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Officersförbundet kräver 325 miljoner kronor extra för tryggad personalförsörjning

I det budgetunderlag för 2019 som Försvarsmakten i går överlämnade till regeringen begär myndigheten 10 extra miljarder för att klara sina uppgifter fram till år 2021. Men hur försvaret ska lyckas lösa sin verkliga ödesfråga – att säkra en god och hållbar personalförsörjning – ges föga plats i budgetunderlaget. Nu är det upp till politiken att ta sitt ansvar.


- Försvarsmaktens personalförsörjning befinner sig de facto i ett krisläge. Vår uppmaning till Försvarsmakten var att begära 325 miljoner kronor per år till en riktad satsning för att uppnå en skälig och konkurrenskraftig lönenivå. Beklagligt nog lyssnade man inte på oss. Nu hoppas vi på bättre gehör från politiken, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Runt 25 procent av den svenska yrkesofficerskåren kommer att ha uppnått pensionsålder fram till år 2025. Samtidigt fyller inte Försvarsmakten platserna till officersutbildningarna och antalet rekryterade och tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har aldrig nått upp till målnivåerna. Till det ska läggas att många officerare slutar, såväl under sin utbildning som inom några år efter examen.

En minskande personalstyrka ska alltså leverera ökade krav på operativ tillgänglighet och beredskap, samtidigt som den militära personalen nu även ska utbilda värnpliktiga. Detta utöver den löpande utbildnings- och förbandsverksamheten.

- Försvarsmakten lyckas inte göra det militära yrket tillräckligt attraktivt. Ekvationen går inte ihop, det är enkel matematik. Nu krävs det att politiken inser hur allvarligt läget är, tilldelar de medel som behövs och pekar med hela handen när man kräver av Försvarsmakten att åtgärda detta, säger Lars Fresker.

Under samverkan kring budgetunderlaget yrkade Officersförbundet på att 325 miljoner kronor extra skulle begäras årligen i perioden 2019-2021 för att åtgärda den alltför låga lönestrukturen för militär personal. Dessa pengar skulle räcka till att lyfta ingångslöner för officerare, gruppbefäl, soldater och sjömän till de nivåer förbundet begärt i tidigare avtalsförhandlingar. Tillskottet skulle även täcka lönesjusteringar för redan anställd personal utifrån nya lägstalöner, samt till den satsning på chefslöner Officersförbundet sedan länge krävt.

För officerare anser Officersförbundet att ingångslönen redan i dag bör vara 25 000 kronor och för gruppbefäl, soldater och sjämän 20 500 kronor.

Svenska Dagbladet har i dag publicerat en debattartikel signerad Lars Fresker som ytterligare redogör för Officersförbundets syn på personalförsörjningsfrågan inom Försvarsmakten.

Läs debattartikeln på Svd.se här

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Fresker, förbundsordförande
lars.fresker@officersforbundet.se, 070-628 25 81
Fredrik Hultgren, kommunikationschef
fredrik.hultgren@officersforbundet.se, 076-525 40 85

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse utsedd av medlemmarna.