Hoppa till huvudinnehåll

OT 1/2017: Utan personal blir det ingen ökad operativ effekt

En diskussion som uppkommit nu när politikerna insett glappet mellan den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen och vår försvarsförmåga är om Försvarsmakten kan ta emot mer pengar redan nu.

Frågan i sig är relevant, ingen är förtjänt av att det satsas pengar som långsiktigt inte ger effekt. Svaret är dock enkelt: Försvarsmakten kan ta emot ett antal miljarder per år utan att det riskerar att vara pengar i sjön.
I en sådan diskussion är det risk att det blir för stort fokus på materiel eftersom nyanskaffningar, modifieringar, renoveringar och underhåll skjutits upp under lång tid. Vad man inte får glömma bort är att materiel kräver personal – utan personal blir det ingen ökad operativ effekt. Här finns det möjlighet att satsa ekonomiska resurser som ger ökad tillgänglighet och operativ effekt.

Dagens volymer räcker inte till

Ett område som borde prioriteras är att öka ambitionen avseende antalet soldater och sjömän som tjänstgör kontinuerligt. Erfarenheter från nutida konflikter visar tydligt på att det behövs hög tillgänglighet. Förbanden ska finnas direkt gripbara, väl övade, väl utrustade och redo att direkt sättas in. Dagens volymer räcker inte till för att upprätthålla den tröskeleffekt som vi behöver.

Ett annat område man måste investera i är att öka attraktiviteten. Att öka attraktiviteten innebär olika för olika yrkesgrupper men det räcker inte med goda utvecklingsmöjligheter, god arbetsmiljö, att idéer tillvaratas och att det genomförs bra verksamhet. Höj lönen för alla militära kategorier En sak är gemensam för alla personalkategorier: en lön som är adekvat. Dels för att rekrytera men kanske ännu mer för att personalen ska stanna kvar.

Höj lönen för alla militära kategorier. Detta gäller såväl lägsta lönerna som löneutvecklingen under den fortsatta tjänstgöringen. Försvarsmakten måste inse och bejaka detta faktum om de ska lyckas med en god långsiktig personalförsörjning vilket är förutsättningen för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter.

Vi har också förstått att Försvarsmakten, genom det de kommunicerar om våra medlemmars villkor, tycker att det dels blir för dyrt att ersätta personalen enligt vad som var avsikten med avtalen, dels att Försvarsmakten är såväl ekonomiskt som personalmässigt underdimensionerad för att kunna genomföra sin verksamhet. Försvarsmakten behöver personalramar som motsvarar ställda uppgifter samt anslag så att ingångna avtal kan följas.

Erbjud tillsvidareanställningar

Det finns också ett antal åtgärder som inte kostar något och som borde genomföras omedelbart Ta bort lagen som endast ger Försvarsmakten rätt att anställa GSS tidsbegränsat. När lagen är borttagen så ska alla idag anställda GSS erbjudas en tillsvidareanställning. Att genomföra en sådan förändring skulle ge ökad operativ effekt genom stabilare förbands-sammansättning. Den ändringen borde dessutom spara pengar på sikt då personalrörligheten minskar och följaktligen utbildningskostnaderna.

Det skulle dessutom öka attraktiviteten att bli soldat eller sjöman då det i grunden förändrar synen på yrket. Detta är också ett förslag som ofta förs fram till mig från arbetsgivarföreträdare. De och vi vet att en stor del av dagens soldater och sjömän innehar en kompetens som tar lång tid att bygga upp.

Komplettera denna förändring med ett prioriterat uppdrag till alla inom Försvarsmakten – att coacha varje lämplig soldat/sjöman till att bli yrkes- eller reservofficer. Det finns ett stort antal lämpliga soldater och sjömän ute i organisationen som med lite stöd skulle kunna tänka sig att bli officer, de måste Försvarsmakten ta vara på.

I dag finns ett naturligt fokus på den egna verksamheten här och nu vilket leder till att ett antal GSS snarast motarbetas att söka sig vidare till officersbanan. Här måste de övergripande, långsiktiga behoven få styra, vi måste få till en fungerande försörjning av officerare om vi ska klara personalförsörjningen både idag och i morgon.

Det är bara att köra igång.

Stockholm, 23 januari 2017
Lars Fresker, förbundsordförande