Hoppa till huvudinnehåll

OT 5/2016: Minskande antal kvinnor på den nya grundutbildningen

Parallellt med att det säkerhetspolitiska läget i vårt lands närområde försämras ser inte heller trenden särskilt positiv ut för flera områden inom Försvarsmaktens personalförsörjning. Eller som Försvarsmakten väljer att diplomatiskt uttrycka det: ”Bilden av personalförsörjningen är inte entydig”.

Det kan man läsa i Försvarsmaktens delårsredovisning som släpptes i mitten av augusti. Till exempel kommer militära grundutbildningen, MGU, rejält att underskrida uppfyllnadsmålet för 2016. Examinationsmålen för officersprogrammet nås inte samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar på officerssidan. GSS K omsätts med högre frekvens än vad som är planerat.

En rad åtgärder har vidtagits men ändå är personalförsörjningen på flera sätt en något dyster läsning. Utmaningen med personalförsörjningen består kort sagt i att dels lyckas rekrytera tillräckligt många och dels att behålla de vi redan har i systemet. Man skall frivilligt söka sig till Försvarsmakten och sedan också vilja stanna kvar. Efterhand som jag satt och läste siffrorna och tabellerna i delårsredovisningen så slog det mig hur fantastiskt långsamt utvecklingen gått med att lyckas attrahera fler kvinnor till militära befattningar! I rapporten bekräftar Försvarsmakten också att man inte lyckats med det.

Ingen utveckling alls
Försvarets Forum gjorde i mitten av 90-talet ett reportage om min löjtnantsutbildning vid Flygvapnets krigshögskola i Uppsala eftersom det var den första kursen i Försvarsmakten som passerat tioprocentsgränsen för kvinnliga elever. Skolchefen siade i reportaget att om fem år skulle det finnas kurser på hans skola med så mycket som en tredjedel kvinnor, och dåvarande Försvarsminister Thage G Petersons förhoppning och mål var att femdubbla antalet kvinnliga officerare i Försvarsmakten under de kommande tio åren.

Så här med facit i hand har det väl gått si sådär med den utvecklingen. Faktiskt har det i princip inte skett någon utveckling alls skulle jag nog våga påstå. För närmast jämförbart idag 20 år senare är Utbildningen mot OF-2 med tio procent kvinnor och Stabsutbildningen med åtta procent kvinnor. Alla oräkneliga satsningar som pågått de senaste 20 åren visar sig i alla fall inte i en större andel kvinnor på dessa nivåhöjande utbildningar.

Man kan givetvis fråga sig vart vi stått idag om inte dessa satsningar genomförts; kanske har de ändå gjort stor nytta så att utvecklingen inte gått baklänges i alla fall? Det finns inte heller någon förbättring att vänta i närtid då trenden nu istället uppvisar ett minskande antal kvinnor som söker sig till grundutbildningen som ju är rekryteringsbasen för de militära befattningarna.

Andelen kvinnor av de som genomfört GMU uppgår till 13 procent, tyvärr är det dessutom en minskning med fyra procentenheter sedan förra året. De som sedan väljer att ta anställning efter slutförd GMU har också minskat.

Bra start för god rekrytering
Men nu kommer det fiffiga: alla åtgärder som skulle få fler kvinnor att söka sig till det militä­ ra yrket skulle också få fler män att söka sig dit vilket myndigheten nog bör ha i åtanke nu när inte uppfyllnadsmålet för MGU uppnås. Även om man skulle få rekryteringen till militära befattningar att fungera bättre än idag så hjälper inte det om det inte parallellt genomförs åtgärder för att sedan bibehålla personalen.

Högre löner kostar givetvis pengar, men det kostar också massor med pengar att utbilda ny personal när den gamla lämnar. På villkorssidan fortsätter FM att misstolka arbetstidsavtalet och på bred front använder sig av insatsarbetstid på ett sätt som inte var avsett när avtalet skrevs.

Bara i juni har det påbörjats sju nya tvister i ärendet eftersom Officersförbundet beslutat att inte längre lägga tvister vilande då FM inte visat en seriös vilja att lösa problemet. Att betala skälig ersättning när man beordrar personalen till övertid är en bra start både för att behålla och rekrytera medarbetare. En attraktiv arbetsgivare följer ingångna avtal. 

MARIA VON BELOW, ANDRE VICE ORDFÖRANDE
LULEÅ, 26 AUGUSTI 2016.