Hoppa till huvudinnehåll

OT 8/2014: Höjd försvarsförmåga brådskar

När du läser den här ledaren så har Försvarsmakten (sannolikt) lämnat in sitt underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

Officersförbundet har genom samverkan deltagit i arbetet med att ta fram underlaget. En viktig del för Officersförbundet har varit att underlaget ska ge en ärlig bild av läget och vilka resurser som måste tillföras för att klara av ställda uppgifter och vad som behövs för att kunna uppfylla den förstärkning av försvarsförmågan som försvarsberedningen föreslog i sin rapport.

Oroande säkerhetspolitisk utveckling

Försvarsberedningen presenterade sin rapport i maj. Sedan dess har läget förändrats dramatiskt, exemplen är många men kanske tydligast för allmänheten är underrättelseoperationen nyligen i Stockholms skärgård. Därför måste försvarsberedningens rapport utgöra ett golv som vi diskuterar utifrån.

Alla nya hot och orosmoln motiverar förändringar i politiken inför nästa års försvarsbeslut. Det förändrade läget kräver dessutom att de höjningar av försvarsförmågan som försvarsberedningen fastslår som viktiga måste tidigareläggas.

Politiken borde göra en bred analys av vilka nya behov som det förändrade läget har skapat. Det krävs nämligen en omfattande genomgång av vilka nya förmågor som måste till. Jag hoppas dessutom att en sådan analys som syftar till att stärka vår nationella försvarsförmåga kan föras parallellt och i växelverkan med diskussioner om Nato, värnplikt och samarbete inom Norden och inte som i dag ofta händer – i skuggan av dessa frågor.

Min känsla just nu är att det skett en distansering mellan säkerhetspolitiken och försvarspolitiken, inte minst inom regeringen. Det är mycket olyckligt om ledande politiker skapar en bild att säkerhetspolitik är en sak och att försvarspolitik är en annan sak. Här behövs en ökad tydlighet från alla inblandade att försvarspolitiken utgör en grundläggande del av säkerhetspolitiken.

Ärlighet varar 

En framgångsfaktor när det gäller Försvarsmaktens underlag är att det på ett tydligt och ärligt sätt beskriver förmågan idag och vilka utmaningar som finns framåt. Försvarsministern har vid ett flertal tillfällen betonat vikten av att det inte får förekomma några skönmålningar av läget i Försvarsmakten. Det går inte att i efterhand, när riksdagen fattat beslut i enlighet med insänt underlag att säga att resurserna inte räcker till.

Tyvärr har försvarets ambition att alltid i första hand lösa uppgiften en tendens att gå ut över klarsyntheten när det gäller vilka resurser som faktiskt krävs för att klara det. Där måste Officersförbundet vara den aktör som vågar vara tydlig med behovet av balans mellan uppgifter och resurser. Vi betackar oss för fler glädjekalkyler!

Jag känner en viss oro för att det är just glädjekalkyler man jobbar med när det gäller arbetet med en ny grundutbildning. Så långt vi har kunnat ta del av underlaget så har förbundet inte fått en helt övertygande redovisning av produktionskapaciteten för ny grundutbildning. Det vi upplever som problemet är personal för genomförandet men även tillgången på infrastruktur.

Vår enkla fråga är – kommer det att föreligga balans mellan uppgifter och resurser?!!?

I Försvarsmaktens redovisning den 28 maj i år så framgick att produktionskapaciteten redan då bedömdes vara på lägsta acceptabla nivån. Begreppet underkritisk nivå har också använts av myndigheten. Och då var inte ny grundutbildning någon faktor utan den har tillkommit efter majredovisningen.

Vi känner igen det

Vi känner igen det här mönstret sedan tidigare – Försvarsmakten vill så gärna att vissa av försvarsberedningens förslag ska bli verklighet att de bortser från att et också innebär ökade resursbehov. Allt för att inte gå miste om godbitarna. Det leder bara till negativa konsekvenser, både för personalen och för myndighetens trovärdighet.

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka er medlemmar för förtroendet att leda förbundet i ytterligare tre år. Jag lovar att jag och förbundsstyrelsen ska göra vårt allra bästa för att de frågor som är viktiga för förbundet och dess medlemmar ska komma högt på den politiska dagordningen och i våra kontakter med arbetsgivarna.

I det här numret av tidningen får alla aktiva medlemmar en folder som kortfattat beskriver vad förbundsmötet beslutade att förbundet ska arbeta med de kommande åren.

LARS FRESKER, FÖRBUNDSORDFÖRANDE