Hoppa till huvudinnehåll

OT 4/2014: Försvaret behöver officerare

Så har den så hett efterlängtade och med viss nervositet emotsedda Rapporten från försvarsberedningen kommit. Överlag är partierna överens och rapporten signalerar ett tydligt trendbrott, nu måste försvaret stärkas. Vilket bland annat innefattar att försvarsbeslut 2009 ska genomföras. Det kan låta som en självklarhet, men det måste också i logikens namn få ett betydande genomslag när beredningens rapport ska bli en proposition och sedan beslutas av riksdagen 2015.

Försvarsberedningens beskrivning av vad som påverkar säkerhets- och försvarspolitiken och att omvärlden väsentligt har förändrats ligger i linje med Officersförbundets uppfattning. Konsekvenserna av deras beskrivning tas också om hand genom att de vill ha en ökad ambition avseende genomförandet av liggande inriktningsbeslut, öka tillgängligheten ytterligare och prioriterar att bygga upp krigsförbanden genom bemanning, materiel och övningar.

Hur väl ambition och verklighet går i takt med varandra återstår att se i det kommande årets förda politik och hur det hela finansieras.

RB 5 en våt filt

Regeringens beslut om att Försvarsmakten ska minska lönekostnaderna (RB 5) ligger nämligen som en våt filt över beredningens rapport och riskerar att rasera hela reformen. Det finns flera förslag i rapporten som står bjärt emot vad RB 5 kommer att leda till. Där måste politiken i närtid bestämma sig. Annars kan det vara för sent när de långsiktiga besluten fattas. Medlemmar i Officersförbundet står också inför ett konkret hot om försämrad arbetsmiljö och sämre anställningsvillkor om Försvarsmakten tvingas att fullfölja regeringens beslut att minska lönekostnaderna. Jag upprepar vårt tydliga krav på att regeringen tar tillbaka detta beslut.

Officersförsörjning och officersutbildning

Försvarsberedningen lyfter också fram en del åsikter om officersförsörjningen och officersutbildningen. Här finns ett antal skrivningar och antydningar, bland annat om tidsbegränsade kontrakt som gör mig bekymrad. Officersförbundet delar inte synen på eventuella strukturella problem eller hur utbildningen av officerare ska ske i framtiden.

Dagens försvar med skarpa insatser, flerdimensionell insatsmiljö och en komplicerad militärteknik, ställer höga krav på den militära ledningen på samtliga nivåer. I detta arbete är yrkesofficeren en av Försvarsmaktens viktigaste resurs. En väl fungerande försörjning av officerare krävs för att leda försvaret i kris, krig och i fred. Med den komplexitet som idag finns inom området kan

ingen annan kategori lösa de mångfacetterade uppgifter och utmaningar som Försvarsmakten står inför. Andra personalgrupper har också mycket viktiga roller men navet utgörs av yrkesofficerarna. Mer om detta och Officersförbundets syn på officersprofessionen kan du läsa i detta nummer.

Budgetövning

Kostnadsberäkningar och finansiering på den detaljnivå som nu diskuterats inom beredningen har så vitt jag känner till aldrig tidigare avkrävts. Detta har lett till att fokus hos allmänheten till stor del har flyttats från de viktiga försvars- och säkerhetspolitiska frågorna till det politiska käbblet om finansieringen.

Även om rapporten talar om relativt stora anslagsökningar så kan inte jag se att dessa fullt ut möjliggör den nödvändiga ökningen av ambitionen som beredningen föreslår. Men man måste komma ihåg att förvarsberedningens rapport inte är den färdiga försvarsbeslutpropositionen utan nu följer det normala propositionsarbetet.

Den långsiktiga finansieringen behöver en bättre analys. Försvarsmakten kommer att få planeringsdirektiv för att sedan lämna konkreta förslag och kostnader. Först när det arbetet är genomfört och man ser svart på vitt vad som krävs för att realisera den politiska ambitionen ställs den politiska viljan verkligen på prov.

Gör din röst hörd

Arbetet inför höstens förbundsmöte är i full gång, valberedningen har lämnat sin andra remiss och vi i förbundsstyrelsen har lämnat våra förslag – propositioner – på hur förbundets verksamhet, ekonomi och organisation ska se ut de nästkommande tre åren. Alla medlemmar är självklart också välkomna att lämna egna förslag.

Ta chansen och tala om hur just du vill ha det, skriv en eller flera motioner.

Stockholm den 20 maj
Lars Fresker, förbundsordförande