Hoppa till huvudinnehåll

OT 3/2014: Dags att upphäva RB 5

Den senaste tidens händelser i Ukraina har gett nytt bränsle till försvarsdebatten och lett till en del konkreta åtgärder. Men en av de viktigaste åtgärderna och som skulle ge en direkt effekt har inte genomförts – att ompröva regeringsbeslutet (RB 5) från 2013.

När den allvarligaste krisen sedan murens fall växer fram och Ryssland visar upp en annan politisk ambition än vad vi tidigare utgått från i våra försvars- och säkerhetspolitiska bedömningar är det naturligt att det kommer krav på och löften om satsningar på försvaret.

Gotland och dess strategiska läge lyfts naturligt fram. Behovet av att ha en tydlig tröskeleffekt i vår försvarsförmåga lyfts upp. Finansministern använder uttryck som "en substantiell uppskalning" och "en inte obetydlig förstärkning av de långsiktiga ramarna" för försvaret.

Mycket av det här är naturligtvis bra och glädjande. Många av oss som verkar inom försvaret har varit oroliga över vår försvarsförmåga. Vi får dock inte nu rusa iväg och glömma bort det första steget, att genomföra 2009 års försvarsbeslut.

Att nu lova ekonomiska medel till det ena eller andra innan vi hanterat de obalanser som redan finns mellan tilldelade resurser och ställda uppgifter vore oklokt.

Därför är det bra att försvarsberedningen erhållit mer tid för sitt arbete. Dels för att kunna hantera det nu förändrade omvärldsläget men också för att tydligt beskriva hur de ser att riksdagen bör behandla den obalans som finns mellan ställda uppgifter och tilldelade resurser.

Jag tycker att ÖB har varit mycket tydlig medde behov som finns för att skapa balans. Jag förväntar mig att försvarsberedningens rapport på ett tydligt men övergripande sätt beskriver hur de ser att dessa obalanser ska hanteras. En beskrivning om hur 2009 års beslut ska finansieras behöver göras innan man rusar iväg och kommer med detaljförslag på hur vi ska möta dagens händelseutveckling. Här är det viktigt med långsiktighet.

RB 5 kontraproduktivt

Vill regeringen verkligen göra något här och nu för att stärka vår operativa förmåga kan de göra det genom att upphäva regeringsbeslut 5, RB 5. RB 5 är det regeringsbeslut som innebär att 500 miljoner ska frigöras på personalkostnader för att finansiera bland annat övningsverksamhet. RB 5 är direkt kontraproduktivt och riskerar, förutom vår operativa förmåga, att sätta käppar i hjulen för Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem då det aldrig får en chans att sätta sig.

För alla oss som följer arbetet med FMorg 18 blir det särskilt tydligt vilka dramatiska konsekvenser det skulle få. Jag vet också att Försvarsmakten redovisat de effekter man kunnat se så här långt av RB 5 till försvarsdepartementet så det finns ett tydligt underlag att fatta beslut utifrån. Och, det är inte i framtiden som de pengarna behövs, utan nu så att den nya organisationen kan byggas upp med säkerställd relevant finansiering.

Försvarsministern har tydliggjort att regeringen "noggrant kommer att följa upp vilka beslut vi fattat som fortsatt kommer att vara giltiga och vilka vi kommer att behöva förändra". RB 5 är ett tydligt exempel på ett beslut som behöver förändras.


Personalkostnaderna

Emellanåt när jag diskuterar personalfrågor får jag höra att våra personalkostnader i den svenska Försvarsmakten är höga. FOI presenterade 2010 en rapport där personalkostnadernas andel av försvarsanslagen redovisades. Den visar att Sverige, bland jämförbara länder, ligger bland de med lägst personalkostnader.

Vad är det som gör att Sveriges personalkostnader kan ligga på 30 procent av försvarskostnaderna, som vi gör idag, när andra jämförbara länder som Danmark och Nederländerna ligger runt 50 procent?!?! Även om vi är effektiva och vårt försvar inte fullt ut är bemannat än så är det bara att konstatera att vi ligger lågt.

Du väljer dina företrädare

Vill också påminna om vårt förbundsmöte i höst och att ditt engagemang för förbundets framtid är viktigt. Redan nu har valberedningen skickat ut sitt första förslag till ny förbundsstyrelse, senast den 7 maj ska officersföreningarna lämna synpunkter på det. Ta kontakt med din förening om du har förslag på någon medlem som du vill nominera.

Lars Fresker, förbundsordförande
4 april 2014