Hoppa till huvudinnehåll

Valberedningens andra remissrunda pågår

Valberedningens arbete med att förbereda förslag till Officersförbundets styrelse för de kommande åren pågår för fullt.

Valberedningen har justerat och uppdaterat förslaget till ledamöter mm i remiss 2 utifrån inkomna remissvar. Valberedningen saknar fortfarande tillräckligt antal nominerade till ersättningskommittén.

Svar på denna remiss lämnas ska senast 22 juni 2017. 

Förbundet spänner över många olika områden och för att kunna organisera en bra och kompetent styrelse behövs fackligt duktiga personer med olika bakgrund och kompetenser. Valberedningens strävan är att till Förbundsmötet föreslå en allsidigt sammansatt styrelse som långsiktigt kan leda Officersförbundet framåt.

Valberedningen vill understryka att för att vara nomineringsbar krävs dels att man är aktiv medlem men också att man förväntas ha en fortsatt anställning inom Försvarsmakten (inklusive närstående myndigheter) under hela nästkommande förbundsmötesperiod.

Vem kan nominera kandidater?
Det är bara officersföreningarna som kan nominera kandidater. Som enskild medlem måste du alltså kontakta din förening om du vill föreslå någon kollega till förbundsstyrelseledamot under nästa mandatperiod.

Vill kandidaten?
Innan du föreslår en kandidat till officersföreningen, säkerställ att den tilltänkta personen är villig att åta sig uppdraget.

Vad innebär det att komma med i förbundsstyrelsen?
Förutom ett intressant och ansvarsfullt fackligt arbete så krävs det ett stort eget engagemang. Vill du veta mer, fråga någon i dagens styrelse eller oss i valberedningen.

Hur väljs förbundsstyrelse?
Valberedningen kommer att lämna sitt slutliga förslag till officersföreningarna den 30 oktober 2017.

Vid Förbundsmötet, 14-16 november 2017, kommer officersföreningarnas utsedda representanter att fatta beslut om förbundets inriktning de kommande tre åren samt även besluta om vilka som ska ingå i den kommande förbundsstyrelsen.

För att kunna bli vald måste kandidaten vara nominerade senast 20 oktober 2017.

Börja nu
Starta inventeringen nu. Kom med namnförslag. Hela förbundet mår bäst av en bra förbundsstyrelse.

Frågor?
Kontakta gärna någon i valberedningen om du har några frågor kring nomineringsarbetet.

 Valberedningen tackar för din insats!