Hoppa till huvudinnehåll

Löneväxling kan sänka din pension

Medlemmar i Officersförbundet har numera möjlighet att ingå så kallade enskilda överenskommelser, rörande pensionsavsättningar. Korrekt info finns på Emilia och förbundets hemsida. Officersförbundet vill dock förtydliga ett antal saker.

OFR S, P, O har kommit överens med Arbetsgivarverket om att öppna för frivilliga överenskommelser mellan den enskilde och arbetsgivaren, så kallad enskild överenskommelse. Officersförbundet och Försvarsmakten har öppnat denna möjlighet för förbundets medlemmar.  Enskilda överenskommelser kan träffas från den 1 juli 2016 i följande fall:

  • Engångsavsättning av sparad semester till pension
  • Löpande avsättning av semester till pension
  • Löpande avsättning av lön till pension.

Premiebestämd pension påverkas för födda 1987 eller tidigare
Det viktigaste att veta är att om du är född 1987 eller tidigare kommer löneväxling att påverka den premiebestämda tjänstepensionen Kåpan och individuell tjänstepension. Premien för dessa beräknas efter att det belopp man löneväxlat dragits av.

För yrkesofficerare gäller också att den extra premie som sätts av till Kåpan extra som en följd av höjning av pensionsåldern från 60 till 61 år, beräknas på lönen efter att det belopp man löneväxlar dragits av.

Ovanstående gör att du som är född 1987 eller tidigare, och överväger en enskild överenskommelse, noga bör räkna igenom effekterna. Kontakta statens pensionsverk, eller logga in på www.spv.se. Där kan du utgå från hur just dina pensionsbelopp ser ut eller påverkas.

För dig som är född 1988 eller senare, finns inte denna effekt. För dig kommer summan du väljer att löneväxla ingå i det månadsbelopp som din ordinarie tjänstepension beräknas utifrån.

De negativa effekterna av löneväxling gäller endast vid enskilda överenskommelser där lön växlas mot pension. För den som väljer att, genom enskild överenskommelse, växla in semesterdagar (eller sparade semesterdagar) kommer inte den ordinarie tjänstepensionen att påverkas, oavsett födelsedatum.

Viktigt att tänka på
Fortfarande gäller att löneväxling genom avsättning av lön kan vara fördelaktigt, men endast för den som tjänar mer än 39 879 kronor per månad år 2016 och med beaktande av vad som sagts ovan avseende ditt födelseår.

Viktigt att tänka på är:

  • Överenskommelsen ska alltid vara skriftlig (mall finns på emilia).
  • Överenskommelsen ska gälla tills vidare och vara uppsägningsbar.
  • Den enskilde och arbetsgivaren kan dock komma överens om att detta inte behöver gälla om det exempelvis rör sig om en fråga som är av engångskaraktär.
  • Överenskommelsen ska innehålla en ömsesidig uppsägningstid.
  • Arbetsgivaren ska informera den lokala arbetstagarorganisationen innan överenskommelse träffas.

För mer information, se Emilia.