Hoppa till huvudinnehåll

Fackliga stipendier utlyses

Sacos fackliga stipendiefond utlyser stipendier som ska främja studier i Sverige eller utomlands av betydelse för den fackliga verksamheten. Sista ansökningsdag är 28 februari för stipendier beviljade under våren 2016.

Berättigade att söka stipendium är tjänstemän vid Sacos och Sacoförbundens centrala och lokala kanslier. Även förtroendevalda inom Sacos och Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation kan söka.

Alla ansökningar som uppfyller de vägledande principerna (se faktaruta) är välkomna och prövas vid varje utlysning. Stipendium ska utnyttjas senast under 2016.

Stipendiebeloppet är maximerat till 100 000 svenska kronor. Ändamålet får inte avse egen individuell kompetensutveckling eller/och att aktiviteterna faller inom förbundens ordinarie verksamhet.

Ansök på webben

Ansök i webbformuläret på Sacos hemsida www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/ senast den 28 februari 2016. Ansökan ska innehålla uppgift om ändamål, tidpunkt och kostnadsberäkning samt motivering och en kommunikationsplan för hur erfarenheterna av projektet ska kunna spridas inom federationen.

Ytterligare handlingar eller om du behöver skriva mer än vad som finns plats för i formuläret skickas med e-post till susanne.braxton@saco.se eller till Saco, att: Susanne Braxton, Box 2206, 103 15 Stockholm. Märk med Stipendieansökan.

Beslut i mars

Fondstyrelsen kommer att behandla ansökningarna under sammanträde i mars 2016 och besked lämnas sökanden inom två veckor efter sammanträdet. Stipendiet ska tas i anspråk under den tidsperiod som anges i styrelsens beslut. Stipendiat ska redovisa projektet senast vid den tidpunkt som anges i styrelsens beslut. Redovisningen ska bestå av rapport, ekonomisk redovisning innefattande verifikationer samt en kommunikationsplan.

Vägledande principer

• Stipendium ska vara till nytta både för individen och för Sacofederationen. Med det förstnämnda menas att studierna ska främja förmågan att utföra det fackliga arbetet; och med det andra menas att rapporten förväntas vara av fackligt intresse för läsare inom federationen.

• Grundregeln är att fonden aldrig får belastas med kostnader som normalt ska bäras av arbetsgivaren eller den enskilde. Ändamålet får således inte avse egen individuell kompetensutveckling eller/och att aktiviteterna faller inom förbundens ordinarie verksamhet.

• I förekommande fall ska beloppsgränserna för utlandstraktamenten användas som riktmärke för vad kostnaderna för stipendiemottagarnas egna måltider får uppgå till.

• Fonden får inte utnyttjas för grundutbildning. Med hänsyn till de krav på Saco-federationens handlingsförmåga som internationaliseringen ställer, kan dock medel i undantagsfall beviljas för vidareutbildning i främmande språk och kulturer. Studieresor får inte annat än marginellt innehålla rekreativa inslag.

• Studium av enbart förbundsspecifika angelägenheter får inte finansieras genom fonden. Dock kan medel beviljas vid kombination av ändamål förutsatt att uppdragsgivaren bekostar sin(a) andel(ar).

• Deltagande i av Saco eller förbunden arrangerad facklig utbildning, exempelvis studie- eller sammanträdesresor, får inte till någon del finansieras genom fonden.