Hoppa till huvudinnehåll

Kurser och utbildningar

Varje år arrangerar Officersförbundet olika kurser som riktar sig till styrelseledamöterna i officersföreningarna.

Vill du anmäla dig till någon av kurserna eller önskar mer information, skicka ett mail till kansliet@officersforbundet.se. För datum, plats och sista anmälningsdag, se längst ned på sidan.

Arbetsmiljökurs

Försvarsmaktens ekonomi stramas åt samtidigt som uppgifterna består. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg finns det? Vilket ansvar har chefen? Dessa och många andra frågor får svar under Officersförbundets arbetsmiljökurs som genomförs under tre dagar. Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall. Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare i samverkansgrupper, skyddskommittéer och chefer. 

Arbetsmiljörätt för chefer

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar. Kursens målgrupp är nuvarande eller blivande förbandschefer, krigsförbandschefer, ställföreträdare eller enhetschefer (motsvarande) som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller den som är intresserad av att utveckla sig inom arbetsmiljöområdet. 

Avtals- och utbildningskonferenser

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal och förbundsaktuella frågor. Andra saker som berörs är officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet och försäkringar samt att det ges utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald. Avtals- och utbildningskonferens 3 har tema arbetsmiljö (där ett skyddsombud per officersförening även bjuds in).

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt, GIAA

En facklig grundkurs som även vänder sig till första linjens chefer i Försvarsmakten. En ökad kunskap bland både chefer och fackliga förtroendevalda kring våra avtal ökar också möjligheten till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och rörlighetsavtal. Du kommer även få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor. Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Förbundskurs 2, FK 2

FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i förhandlingstaktik, förhandlingsteknik och samverkan. Kursen bygger till stor del på "rollspel" där deltagarna själva "spelar" representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal inom Försvarsmakten. Kursdeltagarna ska ha genomfört FK 1. 

Förbundskurs 3, FK 3

FK 3 är en facklig fortsättningskurs som vänder sig till förtroendevalda med mångårig erfarenhet av styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå. Målet med kursen är att ge deltagarna fördjupade och nya kunskaper, framför allt på centralnivån. Deltagande i förbundskurs 3 förutsätter att förbundskurs 1 och 2 har genomförts. 

Kurs för ledamot i Personalförsörjningsnämnd (PFN)

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid förband. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå. Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas för fackliga ledamöter. Deltagande officersföreningar har möjlighet att redovisa egna erfarenheter och därigenom sprida kunskaper och erfarenheter från det lokala arbetet till övriga medverkande. 

Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga

Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap om rekrytering och Officersförbundets utbildningar samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter från olika officersföreningar. Vid kurstillfället inventeras också behovet av aktiviteter/material för att kunna utveckla rekryteringen av nya medlemmar. Kursen genomförs en gång under 2016.

Mer information och anmälan

Vill du anmäla dig till någon av kurserna eller önskar mer information, läs mer här.