Hoppa till huvudinnehåll

Kurser

Officersförbundets kurser ger dig styrka och trygghet i din roll som förtroendevald. Utöver kunskap får du under kursen också möjlighet att utbyta erfarenheter med medlemmar från andra förband i riket.

Här kan du ta del av vårt uppskattade kursutbud. Utbudet uppdateras årligen i november/december innan kursåret.

Om du är ny i "Officersförbundsvärlden" är Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (tidigare Förbundskurs 1) den kurs du ska gå!

Bläddra igenom de olika kurserna och gör en intresseanmälan. Vid stort intresse till en kurs gör den lokala officersföreningen en prioritering bland intressenterna innan kansliet slutligt antar.

Avtals- och utbildningskonferenserna är främst avsedda för förtroendevalda i föreningsstyrelsen.

Kurserna kostar inget att gå och vi betalar för resan till och från kursorten. Mat ingår. Vid flerdagarskurser ingår också boende.

Som facklig förtroendeman har du också rätt till ledighet för att gå en facklig utbildning. Mer information om det får du i kallelsen till kursen.

Välkommen till vår kursverksamhet!

Kurs för ledamot i OrgE Personalförsörjningsnämnd

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid OrgE (motsvarigheten till nominerings-, befordrings- och antagningsnämnd).

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå. Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas för fackliga ledamöter. Deltagande officersföreningar har möjlighet att redovisa egna erfarenheter och därigenom sprida kunskaper och erfarenheter från det lokala arbetet till övriga medverkande.

Avtals- och utbildningskonferens

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal, förbundsaktuella frågor, officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald. Varje förening kommer att erbjudas två till tre platser vid konferensen.

Observera att konferensen 31 augusti genomförs digitalt på distans och är en konferens för representanter från lokalföreningarna.

Vid konferensen 16-17 november kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna konferens inbjuds även ett skyddsombud per förening.

OSA – från ord till handling!

Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling?

Under två dagar får du som huvudskyddsombud, skyddsombud eller förtroendevald i styrelsen möjlighet att stöta och blöta dessa frågor under kansliets Patrik Larsson, Martin Sachs och Försvarsmaktens huvudskyddsombud Stefan Nilssons ledning.

Sök inte kursen om du ser fram emot två dagars föreläsning med PowerPoint! Däremot, om du är nyfiken, diskussionsvillig och beredd att dela med dig av dina erfarenheter så kommer dagarna att ge dig verktyg och metoder som du kan ta med dig hem till förbandet.

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt

Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt (GIAA) är en facklig grundkurs som även vänder sig till första linjens chefer i Försvarsmakten. En ökad kunskap bland både chefer och fackliga förtroendevalda kring våra avtal ökar också möjligheten till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och rörlighetsavtal. Du kommer även få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

 

Nyhet! Kursen är uppdelad i två delar varav den teoretiska delen är på distans och genomförs via dator, surfplatta eller mobil. Den andra delen är en fysisk träff där vi under tre dagar fokuserar på att applicera det ni lärt er i e-kursen. E-kursen kommer att vara tillgänglig i ca fyra veckor innan klassrumsdelen startar och måste vara genomförd innan dess.

Arbetsmiljökurs

Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.

Försvarsmaktens ekonomi stramas åt samtidigt som uppgifterna består. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg finns det? Vilket ansvar har chefen? Det och många andra frågor får svar under Officersförbundets arbetsmiljökurs som genomförs under tre dagar. Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare i samverkansgrupper, skyddskommittéer och chefer.

Arbetsmiljörätt för chefer

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

Kursens målgrupp är Du som är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller blivande dito eller enhetschef motsv. som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller Du som är intresserad av att utveckla dig inom arbetsmiljöområdet.

I din intresseanmälan ska du ange befattning och arbetsställe under övrigt.

Förbundskurs 2

FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå.

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i förhandlingstaktik, förhandlingsteknik och samverkan. Kursen bygger till stor del på ”rollspel” där deltagarna själva ”spelar” representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal inom Försvarsmakten. Kursdeltagarna ska ha genomfört FK 1 (alternativt GIAA).

Inga tillfällen hittades

Kurs för kadetter

Officersförbundet erbjuder dig som studerandemedlem en weekendutbildning som föregås av en kortare E-utbildning på distans, allt i syfte att stärka dig i din framtida yrkesroll.

Kursen vänder sig till medlemmar på SOU och OP.

Kursen målsättning är att ge deltagarna grundkunskap avseende lagar och förordningar samt anställningsprocess, anställningsvillkor rörande officerens rättigheter och skyldigheter samt inblick i kollektivavtal gällande arbetstid, rörlighet och lön.
Därutöver fackliga grundkunskaper om officersförbundets organisation och arbetssätt, och att ge en introduktion till Officersförbundets verksamhet samt studerandeinflytande – SACO Studentråd. Kursen vänder sig till officersförbundets studerandemedlemmar vid SOU och OP.

Inga tillfällen hittades

Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga

Kursen vänder sig till förtroendevalda som är utbildnings- och rekryteringsansvariga.

Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap om rekrytering och utbildningar inom Officersförbundet samt att verka som forum för överspridning av erfarenheter från olika officersföreningar. Kursen ger möjlighet till behovsinventering inför kommande rekrytering av medlemmar till Officersförbundet.

Inga tillfällen hittades

Officersförbundets digitala kurs för kadetter

Kursen vänder sig samtliga studerandemedlemmar, vare sig du studerar på MHS Karlberg (OP) eller ute på någon av våra skolor för specialister (SOU). Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap avseende arbetstidsavtalet med fokus på planering, anställningsprocess och anställningsvillkor rörande officerens rättigheter och skyldigheter samt förkovring i officersprofessionen.

Kursen är uppdelad i tre block (Officersprofessionen, Militär anställning, Arbetstid) där varje block genomförs vid två tillfällen i syfte att ge fler möjlighet att kunna delta.

Plattformen för kursen kommer att vara Microsoft Teams där en mötesinbjudan kommer att skickas ut i god tid innan kursens start mailledes (spara denna information på lämplig plats och skriv in i kalendern). Om du redan deltagit vid ett tillfälle på ett block så kan du bortse från just den specifika mötesinbjudan.

Målet med kursen

 

Är att ge dig grundkunskap avseende arbetstidsavtalet med fokus på planering, anställningsprocess och anställningsvillkor rörande officerens rättigheter och skyldigheter samt förkovring i officersprofessionen.

 

 

 

 

Inga tillfällen hittades