Hoppa till huvudinnehåll

Kurser

Officersförbundets kurser ger dig styrka och trygghet i din roll som förtroendevald. Utöver kunskap får du under kursen också möjlighet att utbyta erfarenheter med medlemmar från andra förband i riket.

Här kan du ta del av vårt uppskattade kursutbud. Utbudet uppdateras årligen i november/december innan kursåret.

Läs vår kurskatalog 2019

Om du är ny i "Officersförbundsvärlden" är Förbundskurs 1 den kurs du ska gå!

Bläddra igenom de olika kurserna och gör en intresseanmälan. Vid stort intresse till en kurs gör den lokala officersföreningen en prioritering bland intressenterna innan kansliet slutligt antar.

Avtals- och utbildningskonferenserna är främst avsedda för förtroendevalda i föreningsstyrelsen.

Kurserna kostar inget att gå och vi betalar för resan till och från kursorten. Mat ingår. Vid flerdagarskurser ingår också boende.

Som facklig förtroendeman har du också rätt till ledighet för att gå en facklig utbildning. Mer information om det får du i kallelsen till kursen.

Välkommen till vår kursverksamhet!

Förbundskurs 1

Förbundskurs 1, FK 1, är en facklig grundkurs uppdelad i två block om två dagar vardera. Bägge blocken vänder sig i första hand till styrelseledamöter eller blivande styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Del två är även öppen för första linjens chefer i Försvarsmakten.  Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Målet med FK 1, del 1 är att ge deltagaren baskunskaper i fackligt arbete. Kursen innehåller bland annat utbildning i förbundets organisation, relevanta lagar och förordningar och information kring frågor som är aktuella för Officersförbundet.

FK 1, del 2 fokuserar i hög utsträckning på avtalsutbildning. Vi går igenom och förklarar de vanligaste avtalen som reglerar vår verksamhet. Inriktningen för del 2 är rörlighets- och arbetstidsavtal, utlandsavtal samt ledighet och försäkring. Denna kursdel är även öppen för första linjens chefer i Försvarsmakten, då en ökad kunskap på chefssidan kring våra avtal ökar möjligheterna till en väl fungerande samverkan ute på förbanden.

Avtals- och utbildningskonferens

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal, förbundsaktuella frågor, officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald. Varje förening kommer att erbjudas två till tre platser vid konferensen.

Vid konferensen under hösten (26-27/11 2018 och 25-26/11 2019) kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna konferens kommer även ett skyddsombud per officersförening erbjudas plats.

Förbundskurs 2

FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå.

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i förhandlingstaktik, förhandlingsteknik och samverkan. Kursen bygger till stor del på ”rollspel” där deltagarna själva ”spelar” representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal inom Försvarsmakten. Kursdeltagarna ska ha genomfört FK 1.

Arbetsmiljökurs

Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.

Försvarsmaktens ekonomi stramas åt samtidigt som uppgifterna består. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg finns det? Vilket ansvar har chefen? Det och många andra frågor får svar under Officersförbundets arbetsmiljökurs som genomförs under tre dagar. Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare i samverkansgrupper, skyddskommittéer och chefer.

Arbetsmiljörätt för chefer

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

Kursens målgrupp är Du som är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller blivande dito eller enhetschef motsv. som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller Du som är intresserad av att utveckla dig inom arbetsmiljöområdet.

I din intresseanmälan ska du ange befattning och arbetsställe under övrigt.

OSA – från ord till handling!

Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling?

Under två dagar får du som huvudskyddsombud, skyddsombud eller förtroendevald i styrelsen möjlighet att stöta och blöta dessa frågor under kansliets Pelle Avelin och Försvarsmaktens huvudskyddsombud Stefan Nilssons ledning.

Sök inte kursen om du ser fram emot två dagars föreläsning med PowerPoint! Däremot, om du är nyfiken, diskussionsvillig och beredd att dela med dig av dina erfarenheter så kommer dagarna att ge dig verktyg och metoder som du kan ta med dig hem till förbandet.

Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga

Kursen vänder sig till förtroendevalda som är utbildnings- och rekryteringsansvariga.

Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap om rekrytering och utbildningar inom Officersförbundet samt att verka som forum för överspridning av erfarenheter från olika officersföreningar. Kursen ger möjlighet till behovsinventering inför kommande rekrytering av medlemmar till Officersförbundet.

Kurs för kadetter

Kursen vänder sig till medlemmar på SOU och OP.

Kursen målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap och förståelse om avtal och regler rörande anställningen i Försvarsmakten. Deltagarna ska få ökad kunskap och förståelse för studerandes inflytande och påverkan gentemot skolan. Deltagarna ska få ökad kunskap och förståelse för studerandes inflytande och påverkan inom Officersförbundet, främst genom ett studentråd. Vidare ska deltagarna ges verktyg för att själva kunna rekrytera nya medlemmar vid skolorna.

Inga tillfällen hittades

Kurs för ledamot i OrgE Personalförsörjningsnämnd

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid OrgE (motsvarigheten till nominerings-, befordrings- och antagningsnämnd).

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå. Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas för fackliga ledamöter. Deltagande officersföreningar har möjlighet att redovisa egna erfarenheter och därigenom sprida kunskaper och erfarenheter från det lokala arbetet till övriga medverkande.

Inga tillfällen hittades

Kurs för valberedning

Du som sitter i valberedningen har en viktig roll i föreningen!
Valberedningen påverkar styrelsens sammansättning. Valberedningen spelar därmed en central roll i varje organisation. Känner du som valberedningsledamot att du saknar den kunskap som krävs för att ni i valberedningen ska kunna bedriva ert arbete på ett effektivt sätt?
Kursen syftar till att ge en grundläggande utbildning i valberedningsarbetet.

Kursen kommer att anpassas efter deltagarnas behov men frågor som kommer att diskuteras är:

Vad står i stadgarna om valberedningen?
Hur arbetar en valberedning under året?
Hur presenterar valberedningen sitt förslag till medlemmarna och årsmötet?

Rätt valberedning ger rätt styrelse!

Inga tillfällen hittades