Hoppa till huvudinnehåll

Kränkande särbehandling

Jag upplever att jag blir utsatt för kränkande särbehandling. Vad ska jag göra för att få hjälp?

Jag har några råd på vad du som medarbetare kan göra. Det första rådet är också det svåraste, men att du pratar och är tydlig mot personen/personerna om att en handling/beteende inte är ok är viktigt. Om personen/personerna inte slutar rekommenderar jag att du:

• Pratar med din chef. Är det chefen som beter sig – gå till dennes chef.

• Tar stöd av ditt skyddsombud, officersföreningen eller en kollega. 

•  Dokumenterar. Skriv ner vem som gjort eller sagt vad, när det skedde, eventuella vittnen med mera. Dokumentationen är värdefull då arbetsgivaren ska utreda vad som hänt eller när Officersförbundet ska driva en tvist.

• Handlar det om diskriminering eller trakasserier enligt diskrimineringslagen ska du prata med Officersförbundets lokala förtroendevalda så fort som möjligt. Om frågan ska drivas arbetsrättsligt (du kan ha rätt till diskrimineringsersättning) är det ofta en preskriptionstid på fyra månader.

• Om det blir en utredning ska du ställa krav på att den som genomför utredningen har utredningskompetens och inte heller några förutfattade meningar om dig eller andra inblandade, eller om händelsen i stort. Du ska känna förtroende för den som utreder och att det sker opartiskt.

• Sök stöd från företagshälsovården om du behöver hjälp med att bearbeta det du varit med om.

Jag vill också lägga till att all personal i Försvarsmakten har möjlighet att kontakta UOB (utrednings-stöd ovälkommet beteende) för att få vägledning. Syftet är att ge råd till den som upplever sig utsatt, och att stötta chefer på OrgE som önskar råd i ärenden och hur ärendet ska hanteras som bäst. Det finns även möjlighet att anmäla alla former av ovälkommet beteende och vid en anmälan startar en utredning. Jag hoppas att du får den hjälp du behöver och att den kränkande särbehandlingen upphör.

Martin Sachs, ombudsman